erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
Nederlandse staatswetten, editie Schuurman & Jordens, uitgave W.E.... (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Landelijke wetgeving, 1813-1995

0998 Landelijke wetgeving, 1813-1995

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
(Ontleend aan: www.wikipedia.nl, juni 2010)
Het Staatsblad (officieel het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden) wordt in Nederland uitgegeven door de regering, in samenwerking met Sdu Uitgevers. De bekendmaking is geregeld in de Bekendmakingswet. Het Staatsblad vanaf 1995 staat op officielebekendmakingen.nl. Sinds 1 juli 2009 is dit de authentieke bron.
Het Staatsblad bevat wetten (in formele zin), en koninklijke besluiten waarbij algemeen verbindende voorschriften worden vastgesteld (waaronder algemene maatregelen van bestuur). Daarnaast wordt hier soms in geplaatst een beschikking van de Minister van Justitie, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van een bepaalde wet of AMvB zoals die dan luidt, gevolgd door die tekst.
Bij wetten wordt in het Staatsblad geen toelichting gegeven, de memorie van toelichting is kamerstuk nummer 3, en eventuele wijzigingen in het wetsvoorstel kunnen ook een toelichting bevatten. Bij koninklijke besluiten staat vaak wel een "nota van toelichting" in het Staatsblad.
De zorg voor de uitgifte van het Staatsblad berust bij de minister van Justitie. Het Staatsblad wordt uitgeven door de Sdu. De Staatscourant valt onder de zorg van de minister van Binnenlandse zaken.
Een publicatie wordt aangeduid met "Staatsblad", het kalenderjaar, en het nummer binnen het kalenderjaar, bijvoorbeeld voor de Zorgverzekeringswet:
Staatsblad 2005 358
Indien van toepassing staat er het bijbehorende kamerstuknummer bij, in dit geval "Kamerstuk 29 763". Tot enkele jaren geleden werden voor de behandeling in de Staten-Generaal uitgebreidere verwijzingen vermeld, met ook de vergaderjaren en de bladzijdenummers van de handelingen.
Het Staatsblad verschijnt sinds 1815 en is de opvolger van het in 1813 en 1814 verschenen "Staatsblad der Vereenigde Nederlanden". De bekendmaking werd tot 1988 geregeld in het Besluit van 18 december 1813 (Stb. 1814, 1), betrekkelijk de daarstelling van een Staatsblad der Vereenigde Nederlanden.
Tot 1 juli 2009 was de officiële versie die op papier. Sinds 1 juli 2009 worden officiële bekendmakingen alleen via internet gepubliceerd. De nieuwe wijze van bekendmaking is geregeld in de Wet elektronische bekendmaking Stb. 2008, 551.
Van 1940 - 1945 was er een versie van het Londens kabinet en een versie vanuit bezet Nederland, met handhaving van de naam Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Ook was er het Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied van het Duits bestuur in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, met in kolommen naast elkaar de Duitse en Nederlandse tekst. Het Verordeningenblad bevatte onder meer verordeningen van de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied Seyss-Inquart, en verordeningen en besluiten van secretarissen-generaal. Deze hadden in het bezette gebied kracht van wet. Bestaande Nederlandse wetten bleven gelden voor zover ze niet in strijd waren met de nieuwe verordeningen en besluiten. Enkele besluiten behelsden ook expliciete wijzigingen van een bestaande Nederlandse wet.
Veel besluiten stonden zowel in de bezettersversie van het Staatsblad als in het Verordeningenblad, met verschillende nummers.
De Londense en na-oorlogse staatsbladen van 1940 t/m 1950 hadden ook per jaar een letter, A voor het restant van 1940, t/m K voor 1950. Daarmee zijn ze ook te onderscheiden van de staatsbladen van opperbevelhebber Henri Winkelman, aangegeven met de letter O, en die uitgegeven onder Seyss-Inquart, aangegeven met de letter S.
Het Besluit bezettingsmaatregelen (Stb. E 93) van 17 september 1944 bevatte een lijst A van regelingen die geacht werden nooit te hebben bestaan (ze vervielen met terugwerkende kracht, ze waren nietig), een lijst B van regelingen die bij de bevrijding vervielen, en een lijst C van regelingen die voorlopig werden gehandhaafd. Zie ook de gehandhaafde wetten van de Duitse bezetter. Het Besluit Herstel Rechtsverkeer (Stb. E 100) operationaliseerde de terugwerkende kracht van de regelingen op lijst A. Op lijst A stonden onder meer diverse anti-joodse regelingen, zoals de beide Liro-verordeningen.
Het Staatsblad op internet.
Zoals genoemd staat het Staatsblad vanaf 1995 op officielebekendmakingen.nl. De URLs zijn van de vorm https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2009-245.html en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2009-245.pdf, zonder voorloopnullen in het volgnummer.
Voor kamerstukken minstens vanaf 1945 tot 1994 kan men terecht op http://www.statengeneraaldigitaal.nl. Momenteel wordt gewerkt aan uitbreiding met eerdere jaren vanaf 1814. Het Staatsblad staat hier echter niet op. Wetsteksten zijn wel beschikbaar als kamerstuk van de Eerste Kamer, maar dan zonder vermelding van het staatsbladnummer. Ook moet men in de Handelingen of elders controleren of de wet is aangenomen.
Deze beperkingen betreffen vooral de wijzigingswetten en -besluiten, de nog van kracht zijnde wetten en besluiten zijn wel beschikbaar in geconsolideerde vorm. Van besluiten en wijzigingen van vóór 1995 zijn echter niet de in het Staatsblad gepubliceerde nota's van toelichting beschikbaar (en ook niet een samengestelde toelichting).
Plaatsingslijst
Nederlandse staatswetten, editie Schuurman & Jordens, uitgave W.E.J. Tjeenk Willink te Zwolle, ca. 1980-1999
0998 Landelijke wetgeving, 1813-1995
Plaatsingslijst
Nederlandse staatswetten, editie Schuurman & Jordens, uitgave W.E.J. Tjeenk Willink te Zwolle, ca. 1980-1999
Datering:
ca. 1980-1999

Kenmerken

Datering:
1813-1995
Auteur:
W. Willemsen
Toegang:
Plaatsingslijst
Gemeente:
Erfgoedcentrum A en L
Omvang:
35,00
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0998 Landelijke wetgeving, 1813-1995
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0998
Categorie: