erfgoedcentrum achterhoek liemers

Archief in beeld

De gemeentelijke scholengemeenschap De Driemark te Winterswijk was tot 2012 gevestigd in het gebouw van de voormalige Rijks Hoogere Burgerschool aan de Zonnebrink te Winterswijk en werd bestuurd door de bestuurscommissie Openbaar voortgezet onderwijs, die tot 1998 door de afdeling Onderwijs van de gemeente werd ondersteund. Vanaf dat jaar gebeurde de ondersteuning door de school zelf. Het beheer van de personeelsdossiers werd uitbesteed aan het administratiekantoor OSB te Arnhem. Het bestuur was belast met het financiële, personele en onderwijskundige beheer van de school en droeg de eindverantwoordelijkheid voor alles wat in en rond de school gebeurde. Een groot aantal taken en bevoegdheden delegeerde zij aan de directie. De kerndirectie van de scholengemeenschap zetelde aan de Zonnebrink en bestond uit een rector, geassisteerd door een plaatsvervangend rector en een conrector.


De scholengemeenschap De Driemark bestond uit de drie afdelingen Onderbouw, Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) en Bovenbouw [Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) en Voorbereidend Wetenschappelijk onderwijs (VWO)]. De afdelingen Onderbouw en Bovenbouw waren gehuisvest op de lokatie Zonnebrink. De afdeling VMBO was gehuisvest in de voormalige Technische school aan de Prins Hendrikstraat. Iedere afdeling werd geleid door een conrector, geassisteerd door coördinatoren en decanen. Deze functies werden meestal door leerkrachten in deeltijd vervuld.


Door besturenfusies werd de scholengemeenschap de Driemark onderdeel van de Orchidee Scholengroep, die zelf eveneens door fusie in 2011 opging in de overkoepelende organisatie 'Achterhoek VO'. De scholengemeenschap de Driemark bleef onder de eigen naam voortbestaan, tot zij in het schooljaar 2012/2013 verhuisde naar een nieuw gebouw op het spoorweg-emplacement aan de Parallelweg te Winterswijk. Sindsdien is de naam gewijzigd in 'Gerrit Komrij College'.

De scholengemeenschap  De Driemark ging per 1 augustus 1993 van start en werd bestuurd door een bestuurscommissie. De nieuwe organisatie bestond uit drie gefuseerde scholengemeenschappen:

 

1) de Gemeentelijke Scholengemeenschap (GSG) voor MAVO, HAVO en VWO, voorheen Rijks Scholengemeenschap (RSG) Hamaland. Onderwijsaanbod: Middelbaar Algemeen Voortgezet onderwijs (MAVO), Hoger Algemeen Voortgezet onderwijs (HAVO) en Voorbereidend Wetenschappelijk onderwijs (VWO);  

2) de Algemene Scholengemeenschap Winterswijk. Onderwijsaanbod: Lager Economisch en Administratief onderwijs (LEAO), Lager Middenstandsonderwijs (LMO) en Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs (LHNO);

3) het Grensland College. Onderwijsaanbod: Middelbaar Algemeen Voortgezet onderwijs (MAVO) en Lager Beroepsonderwijs (LBO).


In de nieuwe overkoepelende scholengemeenschap bleven de afdelingen Onderbouw (brugklassen) en Bovenbouw (HAVO, VWO) gehuisvest in het hoofdgebouw van de voormalige Rijks scholengemeenschap Hamaland aan de Zonnebrink te Winterswijk. De MAVO-afdeling en de afdelingen van het beroepsonderwijs werden samen als Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) ondergebracht in de voormalige Technische school aan de Prins Hendrikstraat te Winterswijk. Per 1 augustus 2001 werd ook de afdeling Speciaal Voortgezet Onderwijs en Leer- en Opvoedingsmoeilijkheden (SVO-LOM) van scholengemeenschap de Korenburg onderdeel van de GSG de Driemark. Deze afdeling was gehuisvest aan de Jan Stienstraweg in het gebouw van de voormalige Beatrixschool. Alle afdelingen van de scholengemeenschap de Driemark verhuisden per 1 augustus 2012 naar het nieuwe gemeenschappelijke schoolcomplex op het spoorweg-emplacement aan de Parallelweg, het huidige 'Gerrit Komrij College'.

 

Bekijk de archieftoegang.