erfgoedcentrum achterhoek liemers

Bestuur en Beleid

Het bestuur van het Erfgoedcentrum is als volgt opgebouwd:

  • Algemeen Bestuur (AB), bestaande uit de acht portefeuillehouders van de bij de Gemeenschappelijke Regeling aangesloten gemeenten;
  • Dagelijks Bestuur (DB), bestaande uit twee leden van het AB plus één lid van het DB voorgedragen door de Staring Stichting*;
  • Bestuurscommissie (BC), bestaande uit de voornoemde DB-leden, plus twee leden afkomstig uit het AB en twee leden voorgedragen door de Staring Stichting*.

* De Staring Stichting is in 2011 opgericht bij van de fusie van het Staring Instituut met het Achterhoeks archief, waarbij beide lichamen samen het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers gingen vormen. Het bestuur van de Staring Stichting bestaat uit zeven leden, die zitting hebben op persoonlijke titel, met dien verstande dat een deel van de bestuursleden uit de kring van historische verenigingen komt. De directeur van het Erfgoedcentrum ondersteunt het bestuur. Doelstelling van de Staring Stichting is het voordragen van drie bestuurscommissieleden, waarvan één ook zitting neemt in het Dagelijks Bestuur van het Erfgoedcentrum. De voorgedragen bestuursleden worden door het algemeen bestuur van het Erfgoedcentrum benoemd.

Zie hiernaast het overzicht van de bestuurssamenstelling van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Directie
Secretaris/directeur is mevrouw E.T.G. Siero.

Jaarverslagen:
Zie hiernaast Jaarverslag 2015.


Beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen geen vergoeding of bezoldiging. Directie en overig personeel volgen de gemeentelijke CAO (Car/Uwo).

Naam Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)
Postadres Postbus 686 7000 AR te Doetinchem
Bezoekadres IJsselkade 13 7001 AN te Doetinchem

Bankrekeningnr. NL14BNGH0285154397
RSIN/fiscaalnr: 850600509
KvK nr. 52794830

Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling van acht Achterhoekse gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

Zie hiernaast de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling ECAL.


Doelstelling

- het overeenkomstig de Archiefwet beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van archieven van de deelnemende overheidslichamen;
- het toezicht door de streekarchivaris op het beheer van de niet naar de centrale archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemende    gemeenten als hierboven genoemd
- het in stand houden en bevorderen van het cultureel erfgoed in het gebied van de Achterhoek en de Liemers in de ruimste zin van het woord.

 

Privacy
Zie hiernaast ons uitgebreide privacyverklaring en onze verkorte versie vind u hier.

Beleid
Zie hiernaast Beleidsplan 2014-2018 ECAL.