erfgoedcentrum achterhoek liemers

Disclaimer

Ondanks de zorgvuldigheid die het Erfgoedcentrum betracht bij het beschikbaarstellen van informatie is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Het Erfgoedcentrum sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van bronmateriaal dat wordt beheerd, tenzij dergelijke schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van het Erfgoedcentrum is ontstaan.

Gebruik van de teksten en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter toelichting bij het onderwijs, in alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden.
Bij gebruik van documenten uit de archieven en beeld- en geluidbank moet in alle gevallen de bron worden vermeld. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen het Erfgoedcentrum de content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet toegestaan.

Het Erfgoedcentrum heeft geprobeerd alle rechthebbenden van de gereproduceerde documenten te achterhalen. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Voor zover personen auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met het Erfgoedcentrum.