Donateurs en Vrienden

Het Erfgoedcentrum wordt financieel ondersteund door

DONATEURS en VRIENDEN

 

Waarom donateurs en vrienden?
Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is in 2011 ontstaan uit een fusie tussen het Achterhoeks Archief en het Staring Instituut. Daarmee heeft het Erfgoedcentrum als kerntaken zowel archieftaken als taken op het gebied van het ‘streekeigene’; activiteiten die betrekking hebben op de regionale identiteit van de Achterhoek en Liemers zoals streektaal, tradities, regionale publicaties, boerderij- en veldnamen enz..

Voor de uitvoering van de archieftaken ontvangt het Erfgoedcentrum structurele bijdragen van de aangesloten gemeenten. Dit komt voort uit het feit dat de archieftaken wettelijke taken zijn. Echter, voor het uitvoeren van de streekeigentaken is het Erfgoedcentrum afhankelijk van niet-structurele subsidies maar ook van de bijdragen van donateurs en vrienden.

 

Regionale identiteit

Het Erfgoedcentrum wil blijvend een centrum zijn dat Achterhoekers en inwoners van de Liemers faciliteert bij hun zoektocht naar de (eigen) identiteit in verleden, heden en toekomst en hen stimuleert daar kracht en energie uit te halen. Wat is het DNA, de Ziel van de Achterhoek en de Liemers, wat onderscheidt deze regio’s van andere gebieden en hoe kun je met die kennis excelleren in je werk of op cultureel en sociologisch gebied?

Dit vindt het Erfgoedcentrum van belang omdat kennis van en inzicht in de eigen identiteit een stevige basis, een zelfbewustzijn schept waardoor mensen sterk(er) in het leven staan. Het wijst de weg, is een kompas op economisch, cultureel en sociologisch gebied. 

Een duidelijke (regionale)identiteit wordt steeds belangrijker gevonden en op waarde geschat door beleidsmakers en bedrijfsleven omdat het ons herkenbaar maakt, de verbinding legt tussen mens en ruimte, geboortegrond, thuis, de plek waar het goed leven en werken is, het welbevinden. Met het wegvallen van de landsgrenzen in Europa groeit de behoefte aan het gevoel van eigenheid, binding met de eigen omgeving.

 

Streektaal

Het Nedersaksisch is een belangrijk onderdeel van de Achterhoekse identiteit. De streektaal wordt ervaren als een bindmiddel, een instrument om op geheel bij de aard en cultuur van het gebied passende wijze met elkaar te communiceren. Via het dialect wordt op voor de Achterhoek karakteristieke wijze uiting gegeven aan humor, gevoelens en muziek. Jarenlang werd de streektaal nauwelijks nog formeel gebruikt, waardoor het de taal van “thuis en onder elkaar” werd.

 

Wat het Nedersaksisch is voor de Achterhoek is voor de Liemers het Nederfrankisch. Via het dialect wordt - minder dan in de Achterhoek -op voor de Liemers karakteristieke wijze uiting gegeven aan het dagelijkse leven, gevoelens en muziek. Door de instroom van inwoners uit het verstedelijkt gebied om Arnhem en Nijmegen werd de streektaal teruggedrongen naar het platteland.

 

Voor zowel de Achterhoek als de Liemers geldt dat het voortbestaan van de taal ernstig wordt bedreigd. Daarom worden er activiteiten georganiseerd om de streektaal onder de aandacht te brengen en te houden, en zorgt het Erfgoedcentrum ervoor dat het dialect wordt vastgelegd, gedocumenteerd. Ten behoeve van scholen ontwikkelt het Erfgoedcentrum digitaal lesmateriaal. Eén keer per jaar wordt het Streektaaldictee georganiseerd en de Achterhoekse en Liemerse Boekenweek. Daarnaast geeft het Erfgoedcentrum het WALD uit; Woordenboek Achterhoeks en Liemers Dialect.

 

Regionale cultuur en – historie
Op het gebied van de cultuur historie van de regio verzamelt het Erfgoedcentrum documentatie en collecties en stelt deze beschikbaar voor publiek. Dit is niet alleen gericht op de feitelijke geschiedenis van de regio maar met name op de lokale en regionale gebruiken. Alle in beheer zijnde collecties worden geordend en toegankelijk gemaakt zodat ze op de studiezaal, en in steeds grotere mate ook via de website, te raadplegen en te gebruiken zijn voor onderzoek.

Daarnaast werkt het Erfgoedcentrum nauw samen met de Mr. Steenbergenstichting voor het uitgeven en verkopen van boeken.

Natuurlijk doet het Erfgoedcentrum nog veel meer; te veel om hier op te noemen. We organiseren, al dan niet in samenwerking met andere culturele en/of historische instellingen, tentoonstellingen, lezingen en andere bijeenkomsten.

Donateur of Vriend worden?

Om bovengenoemde activiteiten te kunnen blijven uitvoeren verwelkomen wij graag nieuwe Donateurs en Vrienden.

 

Wat houdt donateur zijn in? Meer

Wat houdt Vriend zijn in? Meer