Uw zoekacties: Gemeentebestuur Oost Gelre - Bestemmings- en uitbreidingspla...

1431 Gemeentebestuur Oost Gelre - Bestemmings- en uitbreidingsplannen, 1935-1977

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding * 
Bestemmings- en uitbreidingsplannen betreffen de inrichting van de ruimte. In deze plannen, die door de gemeenteraad worden vastgesteld staat beschreven, waar in een nauwkeurig omschreven gebied wel en in welke gebruikssector niet gebouwd mag worden. Het Van Dale woordenboek geeft de volgende omschrijving. Uitbreidingsplan: ontwerp tot uitbreiding, in 't bijzonder tot vergroting van de bebouwde kom van een gemeente. Bestemmingsplan: plan betreft de bestemming van zeker terrein.
Tot het jaar 1965 werd alleen de term uitbreidingsplan gebruikt. Van uitbreiding in de letterlijke betekenis van het woord was meestal geen sprake. Rond dit jaar kwam een nieuwe benaming in zwang; namelijk bestemmingsplan. Een en ander geschiedde in het kader van de inwerkingtreding in 1965 van de Woningwet 1962. (intrekking van deze wet in het jaar 2008).
In een bestemmingsplan staat beschreven waar in een nauwkeurig omschreven gebied wel en niet gebouwd mag worden en als er gebouwd mag worden de bouwvolumes (hoe hoog of diep de bebouwing mag zijn). Daarnaast geeft het aan waar plaats is voor winkels, horeca of woningen en welke grond bedoeld is voor wegen of parken. Een bestemmingsplan is juridisch bindend. Dit betekent dat iedereen, burgers én overheid, zich eraan moet houden.
Het doel van een bestemmingsplan is om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden en gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Het bestemmingsplan geldt als toetsingskader voor bouwplannen en het geeft een beeld van de te verwachten ruimtelijke ontwikkelingen
Vanwege de grote omvang werden kaarten en dossiers bij de gemeentelijke administratie meestal gescheiden bewaard. De kaarten werden doorgaans ondergebracht bij de daartoe beter toegeruste afdeling gemeentewerken/technische zaken. Terwijl de dossiers onder het beheer van de afdeling interne zaken bleven. Bij de overdracht aan Ecal bleef de scheiding gehandhaafd. De in dit bestand berustende kaarten zijn dus te beschouwen als bijlagen bij de in het reguliere archief berustende dossiers
Verwijzing naar andere archieven

Kenmerken

Datering:
1935-1977
Auteur:
J. Gervers
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Oost Gelre
Omvang:
0,50
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1431 Gemeentebestuur Oost Gelre - Bestemmings- en uitbreidingsplannen, 1935-1977
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1431
 
 
 
Naar boven