Privacy

 

U heeft er recht op dat het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het Erfgoedcentrum mag alleen persoonsgegevens verwerken als daar een goede reden voor is of als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Het verwerken van persoonsgegevens kan inbreuk maken op uw privacy.

Onze privacyregeling kunt u hier vinden.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Erfgoedcentrum?

Als u de website van het Erfgoedcentrum bezoekt en gebruik maakt van zijn elektronische diensten, verwerkt het Erfgoedcentrum persoonsgegevens over u. Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon. Daarnaast bestaan ook bijzondere persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn informatie over: godsdienst, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, gezondheid, strafrechtelijk verleden en ras. Afhankelijk van het onderwerp zijn dat de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, adresgegevens, burgerservicenummer, geboortedatum, e-mailadres, IP-adres. Het Erfgoedcentrum verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van u.

 

Wettelijke grondslag

Het Erfgoedcentrum verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens wanneer het hiervoor een wettelijke grondslag heeft. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijk taak.

 

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen: behandelen van informatieverzoek, (aan)vraag, melding, inschrijven voor deelname aan cursus of lezing, klacht of bezwaar.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Het Erfgoedcentrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de wet.

 

Beveiliging

Het Erfgoedcentrum neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen voor decentrale overheden zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in informatiebeveiligingsbeleid van het Erfgoedcentrum.

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of in bepaalde gevallen te verwijderen. Het Erfgoedcentrum reageert in ieder geval binnen vier weken op dit verzoek. U kunt hiervoor een schriftelijk- of elektronisch verzoek indienen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Een schriftelijk verzoek kunt u indienen bij de Functionaris voor de gegevensbescherming, Postbus 686, 7000 AR Doetinchem. Een elektronisch verzoek kunt u indienen via privacy@ecal.nu.

 

Uw websitebezoek

De website ecal.nu maakt gebruik van analytische cookies. Zo kijkt het Erfgoedcentrum welke pagina's (veel) worden bezocht en welke zoekingangen en -woorden mensen gebruiken bij het bezoek van de website. Op basis hiervan verbetert het Erfgoedcentrum zijn website. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en zijn dus niet te herleiden naar wie u bent.

 

Datalekken

Ondanks inspanningen van het Erfgoedcentrum kunnen incidenten helaas voorkomen. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, een website waar te veel informatie op staat of een dossier dat kwijtraakt. In deze gevallen kan er sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat het Erfgoedcentrum daar zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. Het Erfgoedcentrum kan dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en, indien nodig, de betrokken personen over het datalek te informeren. Denkt u dat er sprake is van een datalek? Meld dit dan direct bij het Erfgoedcentrum via privacy@ecal.nu.

 

Contactgegevens

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of wilt u meer weten over hoe het Erfgoedcentrum met persoonsgegevens omgaat, neem dan contact op.

Natuurlijk helpen medewerkers van het Erfgoedcentrum u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Komt u er toch niet samen met het Erfgoedcentrum uit? U kunt dan ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Naar boven