Stimuleringsfonds Streektaal

Het Stimuleringsfonds Nedersaksisch Gelderland ondersteunt uw lokale en regionale plannen!

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers stelt jaarlijks duizenden euro's beschikbaar voor projecten en activiteiten die het gebruik en behoud van het Nedersaksisch in de provincie Gelderland stimuleren en ondersteunen.

Het Stimuleringsfonds ondersteunt projecten en activiteiten die:

 • aansluiten bij het Beleidsplan van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

 • betrekking hebben op de regio’s binnen de provincie Gelderland waar het Nedersaksisch de streektaal is (Achterhoek en Noord Oost Veluwe)

 • bijdragen aan stimuleren van het gebruik en behoud van de streektaal

 • maximaal € 5.000,- per aanvraag bedragen.

Foto van puzzel met geldbiljetten ter illustratie voor het aanvragen subsidie

 

Aanvraagprocedure

 

Een aanvraag doen kan als volgt:

 • beschrijf het project/de activiteit (maximaal 2 A4) en geef hierbij in ieder geval informatie over doelstellingen, resultaten, activiteiten, planning en reikwijdte. Houd er rekening mee dat het project/de activiteit binnen 1,5 jaar na goedkeuring van de aanvraag afgerond moet zijn. Voeg separaat een begroting toe;

 • aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend. Houd er wel rekening mee dat aanvragen in de maanden juli, augustus en december niet direct in behandeling kunnen worden genomen. Indien er geen budget meer resteert, wordt de aanvraag meegenomen naar de eerstvolgende periode. Er is jaarlijks budget beschikbaar tot en met 2024;

 • een beoordelingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Staring Stichting, Dialectkring Achterhook en Liemers, Vereniging Vrienden van de Streektaal veur Lochem e.u. en Dialectkring Salland Oost Veluwe, beoordeelt de aanvragen. Hierbij wordt gekeken naar het voldoen aan de criteria zoals hierboven beschreven en naar spreiding over doelgroepen en doelstellingen.

 • uiterlijk twee maanden na ontvangst maakt de beoordelingscommissie bekend of de aanvraag is toegekend.

 • bij besluit tot verlening van subsidie wordt een voorschot tot maximaal 90% van het bedrag van de verleende subsidie verstrekt. Het restbedrag wordt verstrekt na vaststelling van een door de aanvrager in te dienen activiteitenverslag en een financieel verslag waaruit de werkelijke kosten van het project blijken. Hierbij wordt gekeken naar het voldoen aan de criteria zoals hierboven beschreven en naar spreiding over doelgroepen en doelstellingen.

 


 

 

’t Arfgoedcentrum Achterhoek en Liemers stelt jaorleks duuzenden euro's beschikbaor veur projecten en activiteiten dee ’t gebruuk en behold van ‘t Nedersaksisch in de provincie Gelderland stimuleert en ondersteunt.

 

Projecten en activiteiten komt in anmarking veur ’t Stimuleringsfonds at ze:

 • ansluut biej ‘t Beleidsplan van ‘t Arfgoodcentrum Achterhook en Liemers

 • betrekking hebt op de regio’s binnen de provincie Gelderland waor ‘t Nedersaksisch de streektaal is (Achterhook en noordoost Veluwe)

 • ’t gebruuk en behold van de streektaal stimuleert

 • de anvraoge neet meer dan € 5.000,- bedrög.

 

Procedure

 

I’j kunt as volgt ne anvraoge doon:

 • beschrief ‘t project/de activiteit (maximaal 2 A4) en gef hierbi-j in elk geval meer informatie aover doelstellingen, resultaoten, activiteiten, planning en reikwiedte. Holt der raekening met dat ‘t project/de activiteit binnen 1,5 jaor nao goodkeuring van de anvraoge af-erond mot waen. Voog apart ne begroting too;

 • anvraogen könt ’t hele jaor deur wodden in-edeent. Holt der wal raekenschap met dat anvraogen in de maonden juli, augustus en december neet metene in behandeling wodt e-nommen. As der gin budget meer is, wodt de anvraoge met enommen naor de eerstkommende periode. Der is jaorleks budget beschikbaor töt en met 2024;

 • een beoordelingscommissie, bestaonde uut verteggenwoordegers van ‘t Arfgoodcentrum Achterhook en Liemers, Staring Stichting, Dialectkring Achterhook en Liemers, Vereniging Vrienden van de Streektaal veur Lochem e.u. en Dialektkringe Salland & Oost-Veluwe, beoordeelt de aanvraogen. Hierbi-j wodt e-kekken naor ’t voldoon an de criteria zoas hierbovven beschreven en naor spreiding aover doelgroepen en doelstellingen.

 • uterlek twee maond nao ontvangst löt de beoordelingscommissie wetten of de anvraoge is too-ekend.

 • as der wodt beslotten um subsidie te geven, wodt ’n veurschot töt maximaal 90% van ‘t bedrag van de verleende subsidie verstrekt. ‘t Restbedrag wodt uut-ekeerd nao vaststelling van ‘n deur de anvraoger in te denen activiteitenverslag en ‘n financieel verslag waoruut de warkeleke kosten van ‘t project bliekt.

 

 

Naar boven