erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
Transcripties (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Transcripties

Transcripties

beacon
299 transcripties
sorteren op:
 
 
Pagina: 6
 
 
Transcripties
Johan Gorys nu Johan Carcelis dat landt opten Dunen dat Aernt van den Groetenhuijss thebben plach XXXVIII pacht groet, dit landt gebruickt nu Goessen van Moerze ind Spaen Vermeer, facit I ort schilt XIII krumstart
Wijnantz wijff Veraelick van achter landt ind is tsamen aever oever gebraeken, utgesacht dat landt opten Koevort, ind is een Leen mijns genedigen Lieven Heren, daer Henrick Veraelick nu Wilhems wijff van den Wardt Jaerlix voir ghifft I schilt, facit I schilt
Erffgenaemen Derricks van Hoekelum vijff marck min [minus] II groet, daer aff betaelt Henrick Veraelick nu Wilhems wijff van den Wardt dat derden deell, ind is aever oever gebraeken
Dat landt dat Goessen Carcelis thebben plach geheijten den Poll voir J pachtgulden, daer en reken ick niet voir, wantet aever oever gebraeken is, sonder een kleijn strepelken dat verpacht is Henrick die Leuw VI Jaer lanck, des jaers voir III ort guldens, ind die Jaeren sint omb, facit J schilt
 
 
 
 
 
Transcripties
Heer Gerit van Oij nu Wolter Rijckertz den Gronten pass in erffpacht voir X pacht gulden, facit VI schilt I gulden
Berndt van Oij Janss utter sijner bouwinge ind guet VIII kroenen, des gelden Wijnantz Kijnder van den Wardt een halve kroene, gelick voir genarriert wurdt, facit VI schilt I gulden
Aernt van Voirtholt ind Wilhem Menwijssch [Menvissch] IIII pont to thijnse, facit J gulden XXXVI krumstart
Wolter van den Poll den Nonnen Kamp, ind is nu verpacht Goessen van Ulfft in Peters guet van den Bijlandt als voir genarriert wurdt
Item Heer Gerit van Oij een stuck landtz dat Peter van den Bijlandt thebben plach in erffpacht voir anderhalven schilt, facit IJ schilt
Derrick die Meij utt laeten raiden een stuck landtz dat gheen holt meer draegen en woldt, ind is III morgen, den morgen eijnen pacht gulden, ind is nu verpacht Johan van Brijnnen voir VIII pacht gulden, facit V schilt J gulden
Roeleff Hannen eijnen morgen landtz utt laeten raiden ind gepacht voir I pacht gulden, ind Johan van den Poll heefft nu dessen selven morgen landtz in pachten als nae beschreven volght
- Summa folii I c XIJ schilt J oert schilt XVII albus II krumstart I oertgen krumstart
 
 
 
 
 
Transcripties
Item behalven dit vursschreven verdingh heefft Meister Peter noch ander [aan de] mollen gearbeijtt V daegen, ind heefft des daeges V stuver brabants, ind verteert XXVI stuver brabants valuiert, facit IJ gulden III albus II krumstart
Item omb to onderhalden een arme onwijse persone to Pannerden in klederen, heb ick dair toe utgelacht III gulden I ort, facit III gulden I ort
Item den IIIIden Martij anno q~o sup~ [als boven] bin ick geweest to Diem omb elsen sliet to koepen, ind heb verteert XVIII stuver brabants, facit J gulden IIIIJ albus I krumstart
Item den XIten Martij Anno ut supra heb bestalt een Schip aen den Tolhuijs, dair inne gegaen ind bis tot Pannerden gefaeren sint die Drosst Berndt van Haickfoirt, die Richter Deelen ind die Richter Aerndt Visscher, ind hebben besichtiget waer men den nijen dijck opt profietelickste [in duplicaat: op proffijtlickst] weder hen leggen soldt, soe is ter tijt tot Aerndt van Raijss huijs ind tot Kerckhoffs an kost ind bier verdaen IIIJ daler II stuver brabants, ind sijn gehaelt ind gedroncken XVI q~ten [in duplicaat: qzt~ = quart, kwarten] wijns, ider ad III stuver brabants loepens geldes, ind gegeven den Schippers to loen VIII stuver brabants loepens, facit V gulden IIIIJ albus IIJ krumstart
 
 
 
 
 
Transcripties
Johan Loiff die bouwinge in den Wiell to sijnen lijve, daer inne behoirt III hont landtz in den Vorstwech ind enen morgen plach Frederick Gans thebben ind Botz kamp, ind X hont landtz in den Hoegen Velde ind Henrick Harmens landt ind Haxdreve langs den wech ind dat Nederfelt, ind XVIII hont landtz daer hij Jaerlix plach voir to gheven vijff ort goldtz voir XXXIIII schilt, ind soe Aernt Loiff sich beclaeght hadt bij tijden mijns genedigen Lieven Heren Zeliger, dat hij to duer gepacht hadt ind hon watt verlichtenisse toe gesacht was, bliefft die pacht staen op XXVI schilt tot wederseggen mijns genedigen Lieven Heren, ind is aeverkoemen (dat) hij Jaerlix geven sall XXVIII schilt, ind die tijt is omb gekoemen ind heefft sulx weder gepacht voir XXX schilt, IIIIde Jaer van Sessen, facit XXX schilt
Die Kerck van Pannerden die hoffstadt die Frederick Gans thebben plach in erffpacht voir III ort schiltz, facit III ort schilt
Wijnant Krechtinck eijnen morgen opten Mollenacker den Goessens huijssfrouw van Huest thebben plach voir IJ schilt, ind noch IJ morgen die Aernt Hoet thebben plach voir IJ schilt J ort guldens, ind noch eijnen morgen die Goessens huijssfrouw van Huest voir hadt voir VI ort schiltz, dit beloept tsamen dattet plach to gelden IIII schilt ind I ort guldens, ind dit heefft Wijnant tsamen gepacht voir VI schilt eijnen gulden, facit VI schilt I gulden
Berndt van den Wardt VI hont landtz voir VJ ort schiltz ind J ort guldens datt Johan Klomp to lijve hadt, dit heefft nu gepacht Kerckhoff Evertzoen voir vier golden gulden, facit II schilt I gulden
 
 
 
Pagina: 6