erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
Transcripties (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Transcripties

Transcripties

beacon
299 transcripties
sorteren op:
 
 
Pagina: 7
 
 
Transcripties
Item Soe Johan Krechtinck ind Henrick Lube gepacht hadden den Middelwardt van mijnen genedigen Lieven Heren voir XJ schilt, bij alsoe dat men hon die affbroick kortten soldt, soe is den Middelwardt omtrent IIII morgen nae affgebraeken ind brickt noch seer aff, ind dat selve dat daer noch licht is waell knije diep mit zande begaeten, soe hebben sij den Middelwardt voir den pacht laeten liggen ind men heefft dat niet konnen verpachten, want dat niet dan zandt en is, ind soe dan den Middellwardt ledich lach, wort dat holt van [door] den beesten verdorven, hadt Giesbert van Herde Zelige van den selven zande geseijet omtrent IIII morgen mit boickweijt, ind voir den morgen gerekent eijnen schilt, ind daer leech noch waell IJ morgen die men mitter ploich niet gebruicken kan, dat niet dan kuijlen ind dellen sint, desse IIII morgen hadt Rijck die Wilde gepacht, den morgen eijnen pachtgulden to seijen ind niet to weijden, dit landt brickt noch seer (aff) ind dessen wardt heefft nu gepacht Lenart Kalff XII Jaer, sonder enige affbroick to korten voir V pacht gulden sonder Jaeren, ind sijn hem verlenget sonder affbroick to korten, ind is dat ierste Jaer van twelffen off ten VIen twederseggen, facit III schilt J gulden
- Summa folii XL schilt I gulden ~X albus [in duplicaat: VIIIJ albus]
 
 
 
 
 
Transcripties
Item noch hefft Lenart Kalff in pachten een weijde geheijten dat Fossen gatt, in groeten [grootte] IIIIJ morgen II hont XLVIII roijen gelegen beneven den Langen streeck, XII Jaer lanck ind sall die ierste VI Jaer van itlicken morgen to pacht gheven IIJ gulden een ort, ind die leste VI Jaer ider morgen IIIJ gulden I ort, die Jaeren sint omb ind sijn bij denen Drossten ind bevelhebberen verlenght op behaegen mijns genedigen Lieven Heren, ind is dat IIIde Jaer, ind gebruickt Johan Ffierkens, facit XII schilt I ort IIIJ albus II krumstart
Item Soe mijn genedigen Lieven Heer weder ingebruick Kloecke wartgens, dat sijnne genaeden durch Johan Smullinck behindert gekoemen was, is dat selve wartgen verpacht Rijck van Zedam voir XV pacht gulden, ind soe dan dat wartgen seer affgebraeken is, ind noch daegelix affbrickt, bliefft die pacht staen op XII pacht gulden, facit VIII schilde
- Summa folii LIII schilt I oirt schilt J gulden IIIJ albus II krumstart
 
 
 
 
 
Transcripties
Item Soe is in behoeff mijns genedigen Lieven Heren van Gerlich vanden Kolck erfflick aengekofft IJ hont landtz benenen (!) Beijers Kamp gelegen, die Claes Eijgeman in pachten heefft, mit noch een stuck daer bij liggende die van Wilhem vanden Wardt ind Derrick van Doenen oick erfflick gekofft sijn voir IIJ gulden een ort, facit IJ schilt J gulden
Johan Gorys nu Johan Carcelis dat landt opten Dunen dat Aernt vanden Groetenhuijs thebben plach voir XXXVIII pacht groet, dit landt gebruijcken nu Goessen van Moerze ind Spaen Vermeer, facit I ort schilt XIII krumstart
Wijnantz wijff Veraelick van achter landt ind is tsamen aever oever gebraeken, uttgesacht dat Landt opten Koevoert, ind is een Leen mijns genedigen Lieven Heren, daer Henrick Veraelick nu Wilhems wijff vanden Wardt Jaerlix voir gifft eijnen schilt, facit I schilt
Erffgenaemen Derricks van Hoekelum vijff marck min [minus] II groet, daer aff betaelt Henrick Veraelick nu Wilhems wijff vanden Wardt dat darden deell ind is aever oever gebraeken
Dat landt dat Goessen Carcelis thebben plach geheijten den Poll voir J pacht gulden, daer en rekene ick niet voir, wantet aever oever gebraeken is, sonder een kleijn strepelken dat verpacht is Henrick die Leuw VI Jaer lanck des jaers voir III ort guldens, ind die Jaeren sint omb, facit J schilt
 
 
 
 
 
Transcripties
Johan van Lent nu Evert die Boese IJ morgen die Evert Tib hadt voir een halven schilt, want dat bij nae aever oever gebraecken ind aen dat hoefft vergraeven is, facit J schilt
Wilhem Kuper nu Daem Kuper vijff morgen ind II hont in alder weijden voir VIJ schilt, die Jaeren sint omb ind dit heefft nu gepacht Henrick Fierkens Aerntzoen als voir genarriert is, Item Wijnant Verheiden nu Johan van Pannerden XI hont landtz inden vursschreven wardt dat Aernt Loiff thebben plach voir IIJ schilt, facit IIJ schilt
Steven Verheiden nu Gerit Kuper II morgen landtz die Johan Kaltweder thebben plach, weerden mit sijner bouwingen gerekent
Derrick Otten ind Aernt Vermeer die bouwinge op Hoekelum mitt anderen landen ind toebehoir soe die Henrick die Wilde to hebben plach, mit eijnen morgen die voir op Johan Vermeer geschreven steet, voir XXIX schilde ind is nu verpacht Harmen Otten mit consent mijns genedigen Lieven Heren voir XXXIX schilt, die Jaeren sint omb ind is hem weder verpacht XII Jaer off ten VIen twederseggen voir XLIIII schilde, ind die Jaeren sint omb ind Lambert Otten heefft sulx weder gepacht voir LIIII schilde I gulden, dat ierste Jair van VIen, facit LIIII schilt I gulden
 
 
 
Pagina: 7