erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
Transcripties (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Transcripties

Transcripties

beacon
299 transcripties
sorteren op:
 
 
Pagina: 8
 
 
Transcripties
Wolter vanden Poll die XI morgen landtz van Peters guet vanden Bijlandt die Daem van Herde gehadt hefft, mitten Nonnen Kamp hier nae genarriert, tsamen voir XII schilde, die Jaeren sint omb ind is verpacht Goessen van Ulfft voir XXXVII gulden, ind die Jaeren sint omb ind is hem weder verpacht XII Jaer off ten VIen tweder seggen voir LII gulden ind II jaerige ferken, ind is dat XIte Jair, facit XXXIIII schilt I gulden
Rutger van Wijenhaeven twee golden gulden des jaers erff renthen utter twee hoffsteden gelegen mitter aeversten zijden aen die gemeijne straete ind mitter eenre zijden aen erve mijns genedigen Lieven Heren, ind mitten enen eijnden aen erffenisse dat Henrick Hoenseler twesen plach, facit I schilt J gulden
Johan IJuwenss [IJwens] eijnen schilt des jaers utter eenre hoffstadt tot Millingen die Johan Vermoelen ind sijn huijsfrouw thebben plegen, facit I schilt
Idem noch eijnen gulden des jaers utter eenre hoffstadt, facit I gulden
Stien Branss eijnen gulden des jaers utter eenre hoffstadt tot Millingen, desse hoffstadt hebben nu Zander van Heerdtz erffgenaemen, facit I gulden
Johan Broickman utter huijs ind hoffstadt ind een kempken daer bij voir IIJ schilt ind anderhalff ort schiltz, facit IIJ schilt IJ ort schilt
 
 
 
 
 
Transcripties
Item van wegen mijns genedigen Lieven Heren heb ick gekofft een mollen steen wesende een XVIIder tot sijnner genaeden mollen tot Pannerden ind daer voir gegeven XXXIIII daler, facit XXXIIII gulden
Item gegeven van dessen steen tot kraen gelt XII stuver brabants, van Embrick to scheep bis Pannerden to fuijren IJ daler XIII stuver brabants, ind to bereiden II daler VIIJ stuver brabants mit dat inleggen inder mollen, facit IIIIJ gulden III albus II krumstart
Item gekofft twee eijken dicke plancken die onder den steen gelacht worden, ind daer voir betaelt I ort daler, facit I ort gulden
Item noetz halven heb ick moeten doen maecken een nije trap ind oick enen nijen startt aenden mollen dat gekost heefft IX Rider gulden, facit VII gulden VIII albus
Item die wiele meister Peter Goldtz die trap mitten vursschreven startt totter mollen gemaeckt ind den mollen steen ingewonden ind gelacht heefft in kost ind bier verteert II daler, facit II gulden
Item op vridach post Matthei Anno LVI heb ick betaelt aen handen Wilhems van Gennep LXXV brabants gulden, den gulden ad 20 stuver brabants valuiert, facit L gulden
(doorgehaalde passage: Item opten elfften dach Novembri Anno etc Sess ind vijfftich heb ick betaelt aen Wilhem van Gennep Secretaris vier hondert negen ind sestich golden gulden, den gulden ad XXX stuver brabants valuiert, facit IIII c LXIX g~)
 
 
 
 
 
Transcripties
Gerit van Raij Ffliegers wardt die to gelden plach vijfftich alde Schilde Sijdt [zegt] hij nu dair op sonder Jaeren voir XL schild, die Jaeren sint omb ind den selven wardt is den vurgemelte Gerit weder verpacht voir XLVI schilde, ind die Jaeren sint oick omb ind is weder verpacht Henrick Fierkens voir hondert ind thien pacht gulden ind II jaerige fercken sonder Jaeren, ind hefft den pacht opgesacht ind weder gepacht voir vijff ind tachtentich pacht gulden, XII Jaer off ten VIen twederseggen wie des niet en gelievet, ind is dat VIde Jaer, facit LVI schilt I gulden
Wijnant van Welre II morgen opten Mollenacker voir II schilde J ort guldens to lijve, ind Gerit die Beijer oick III morgen voir III schilde, desse III morgen hefft gepacht Aernt van Berchen [in duplicaat: Aerndt van Bercheren] voir IX golden gulden, facit VIII schilt J ort gulden
Wilhem Grub nu Johan Grub Maesswardt mit sijnen toebehoir ind wurdt gerekent mit sijner bouwinge
Item Soe is in behouff mijns genedigen Lieven Heren van Gessken [Geesken] sBoesen ind hoeren Kijnderen erfflicken aengekofft een hoffstadt geheijten Tibben kamp mit een stuck landtz buijten dijcks inden kerspell van Pannerden schietende inden Waell, welcker Landt ind hoffstadt gepacht hefft Johan Vermeer voir VI golden gulden J ort guldens, facit IIII schilt J ort gulden
 
 
 
 
 
Transcripties
Den Essen pass hefft die Rentmeister Everhardus van Loen utt laeten raeden, soe die stumppen seer alt waeren ind niet meer holt draegen en wolden, in groeten [grootte] IIII hont, daer voir gerekent eijnen schilt, facit I schilt
Aernt van Driell XIIII hont landtz bij Bergoij ind die straete bij Rosswardt die Gerit van Rossem thebben plach voir vijfftenhalven schilt erffpacht, ind hebben nu Lenart Kalff ind Johan Geritz voir den selven erffpacht in gebruick, facit IIIIJ schilt
Wilhem Frijnt den Vaeten to lijve nae inholt der brieven voir V schilt I ort guldens, ind soe Wilhem sijner brieven vanden Lieffgewin aever gegeven hefft als in die voir Rekenonge genarriert wurdt, hefft Reijntgen van Oij Janss [er staat: yansoen, in duplicaat: aertsoen!], dit weder gepacht voir XI pacht gulden sonder Jaeren, facit VII schilt J gulden
Item to gedencken der XXX pont utter Vrouwen guet vanden Bijlandt
Evert van Oij dat landt dat Reijntgen van Oij thebben plach voir XVIIIIJ schilt hefft hij nu weder gepacht voir XX schilt, die Jaeren sint omb ind Rijck Timmerbiell hefft dit weder gepacht voir XXVII schilt J gulden, ind die Jaeren sint omb, facit XXVII schilt J gulden
Berndt vanden Wardt nu Henrick vanden Paidtfoirt twee schilde utter Reijner Lippeten guet, facit II schilt
- Summa folii I c LJ schilt J golden gulden
 
 
 
Pagina: 8