erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
Transcripties (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Transcripties

Transcripties

beacon
299 transcripties
sorteren op:
 
 
Pagina: 2
 
 
Transcripties
Item die Kerckmeisteren tot Herruwen korten mij Jaerlix I schilt totter theendtmaeltijt als van mijnre Heren theendt aldaer gelegen, facit IJ gulden
Item Soe wurdt Jaerlix gekort voir die affbroick des landtz Stien Menvissch inpachten plach to hebben IIJ gulden, facit IIJ gulden
Item Kort men oick Jaerlix voir die affbroick ind vergraevijnge des landts Wilhem Hus in pachten plach to hebben IJ daler, facit IJ gulden
Item Oick kort men den feer Johannes [in inv.nr.5048: den feer aenden Bijlandt Johannes van den Kerckhoff voir] van vergraevinge des landtz hij van dat zandt in pachten heefft IIIJ gulden IJ ort, facit IIIJ gulden IJ ortgulden
Item Kort men Johan van Stockem oick voir de vergraevinge des landtz hij in pachten heefft III gulden, facit III gulden
Item Soe Heer Wolffganck van Dunen geleent hadt in behoeff mijns genedigen Lieven Heren tot affloesinge der Renthen die verseet waeren utten guederen Boxmeer ind Haeps LXXXII golden fransse kroenen [in duplicaat: fransche kroenen een Karolus gulden] hondert acht und sestich Philippus gulden twee hondert XXXVIII dalers, facit tsaemen V c VIII daler ind VII stuver brabants valuiert, heb ick die selve pennongen betaelt aen Elsken vander Bergh, facit V c VIIJ gulden IIII krumstart
 
 
 
 
 
Transcripties
Lambert ten Elss Haltermans hoffstadt ind VIII hont landtz daer bij mit consent mijns genedigen Lieven Heren Zeliger tot sijns ind sijns wijffs lijve voir III schilte, ind noch IIII morgen I hont XXIIII roijen ind VII hont XXV roijen dat Aernt Hoet thebben plach, ind II morgen die Derrick Scheper thebben plach tot sijns ind sijns wijffs lijve voir IIII schilte, die lijve sint Doott ind is weder verpacht Simon Claess VI Jaer lanck voir XVI schilte sonder Jaeren, soe dan nae dode Simons Evert Bouwman in den selven Jaeren ind pacht sittende gebleven was, heefft hij den pacht opgesacht ind is mit believen mijns genedigen Lieven Heren hem weder verpacht VI Jaer, des jaers voir XII schilte, ind die Jaeren sint omb gekoemen, facit XII schilt
Giesbert van Herde S [Zaliger] dat ferstadt op die Waell in den Bijlandt XVIII Jaer voir VIJ schilt, die Jaeren sint omb ind is hem weder verpacht voir XJ schilt bis ter tijt die mollen gesatt wurdt, facit XJ schilt
Henrick Krafft des Lieven hoffstadt voir II schilte to lijve, ind die lijve sint Doott ind is nu verpacht Evert van den Kerckhoff Wilhemss voir IIII schilt, facit IIII schilt
 
 
 
 
 
Transcripties
Item noch een eijntgen wardtz tegen Evert Luijtkens huijs langs dat schair bij dat ferstadt aen den Bijlandt utt laeten raiden tot XIIII hont landtz toe, den morgen vijff ort guldens, soe dat oick gheen holt meer en droech, ind dit gebruickt die Rentmeister, facit I schilt III ort schilt XLVIII krumstart
Item soe Giesbert van Herde Rentmeister utt hadt laeten raiden omtrent vijff morgen in den wardt tegen Johan Lippetz huijs dat gheen holt meer draegen en woldt, baeven dat landt dat Everhardus hadt laeten raiden, dit en was niet dan kuijlen en dellen daer en weijs [groeide] niet dan brummel ind distell, ind hadt waell vijff off sess Jaer gelegen dat daer aff niet en quam, als men noch sien mach, want daer bij licht noch een eijntgen daer beneden, voir den morgen eijnen schilt, want dat seer leech is, ind is nu verpacht Zander van Herde mitt die IIJ morgen een hont in den Millingschen Wardt gelick vursschreven steett VI Jaer lanck, ider morgen voir IIJ gulden, ind die Jaeren sint omb ind is hem van mijnen genedigen Lieven Heren weder verpacht XII Jaer lanck, den morgen voir III pacht gulden, ind is dat IXde Jaer, facit XV schilt J gulden
Item Anno LIII aengaende sijn etzlicke kuijlen, dellen ind leechten bij dit vursschreven landt aengemeten ind gelden Jaerlix IIII pachtgulden, facit II schilt I gulden
- Summa folii I c XXXIX schilt III ort schilt J gulden VIII albus
 
 
 
 
 
Transcripties
Johan Krechtinck nu Gerit die Man die visscherie opten Rijn voir XXII schilte, bij alsoe off se thenden toe goet off verlenden, mach hij sulx een halff Jaer to voerens opseggen, ind soe die midtz tegen sijnen huijse mit Zande begaeten ind seer verlendet is, bliefft die pacht staen op XV schilt ind is nu verpacht voir VIII schilte, facit VIII schilt
Item dat Zandt mit dat Ortken dat Steven die Man Goessens thebben plach, daer den bandijck midtz doer gelacht is, heefft daer van een deell gepacht Wilhelm Huss als tot III morgen I hont, ind Baet Kenwech II morgen, den morgen allet voir vijff ort schiltz, Noch Baet een strepelken ind is een weijtgen tegen idt Zandt voir J schilt, Giesbert van Herde III morgen I hont, den morgen V ort guldens, ind Evert die Man III morgen min een hont, den morgen V ort schiltz, ind Baet nu Rijck Wolters heefft die II morgen mit dat weijtgen weder gepacht voir VJ pacht gulden, facit XIII schilt III ort schilt IJ krumstart
- Summa folii XCIII schilt I gulden VII albus IJ krumstart
 
 
 
Pagina: 2