erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
Transcripties (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Transcripties

Transcripties

beacon
299 transcripties
sorteren op:
 
 
Pagina: 11
 
 
Transcripties
Lambert ten Elss Haltermans hoffstadt ind VIII hont landtz daer bij mit consent mijns genedigen Lieven Heren tot sijns ind sijns wijffs lijve voir drie schilt, ind noch IIII morgen I hont XXIIII roijen ind VII hont XXV roijen die Aernt Hoet thebben plach, ind II morgen die Derrick Scheper thebben plach tot sijns ind sijns wijffs lijve voir IIII schilt, die lijve sint Doott ind is weder verpacht Simon Claess VI Jaer lanck voir XVI schilt sonder Jaeren, soe dan nae dode Simons vursschreven Evert Bouwman inden selven Jaeren ind pacht sittende gebleven was, hefft hij den pacht opgesacht ind is mit believen mijns genedigen Lieven Heren hem weder verpacht VI Jaer, des jaers voir XII schilt, ind die Jaeren sint omb gekoemen, facit XII schilt
Giesbert van Herde S [zaliger] dat fferstadt opten Waell inden Bijlandt [in duplicaat: dat ferstadt op die Waell inden Bilandt] XVIII Jaer voir VIJ schilt, die Jaeren sint omb ind is hem weder verpacht voir XJ schilt bijs ter tijt die mollen gesatt wurdt, facit XJ schilt
Henrick Kracht des Lieven hoffstadt voir II schilt to lijve, ind die lijve sint Doott ind is nu verpacht Evert vanden Kerckhoff Wilhemss voir IIII schilt, facit IIII schilt
 
 
 
 
 
Transcripties
Item noch een eijntgen wardtz tegen Evert Luijtkens huijs langs dat schaer bij dat fferstadt aenden Bijlandt utt laeten raeden tot XIIII hont landtz toe, den morgen vijff ort guldens, soe dat oick gheen holt meer en droech, ind dit gebruickt die Rentmeister, facit I schilt III ort schilt XLVIII krumstart
Item Soe Giesbert van Herde Rentmeister utt hadt laeten raeden omtrent vijff morgen inden wardt tegen Johan Lippetz huijs dat gheen Holt meer draegen en woldt, baeven dat landt dat Everhardus hadt laeten raeden, ind dit en was niet dan kuijlen en dellen daer en weijs [groeide] niet dan brummel ind dijstell, ind hadt waell V off VI Jaer gelegen dat daer niet aff en quam als men noch sien mach, want daer bij licht noch een eijntgen daer beneden, voir den morgen eijnen schilt, wantet seer leech is, ind is nu verpacht Zander van Herde mit die IIJ morgen een hont inden Millingschen wardt gelick vursschreven steet VI Jaer lanck, den morgen voir IIJ gulden, ind die Jaeren sint omb ind is hem van mijnen genedigen Lieven Heren weder verpacht XII Jaer lanck, den morgen voir III pacht gulden, ind is dat Xde Jaer, facit XV schilt J gulden
Item Anno LIII aengaende sijn etzlicke kuijlen dellen ind leechten bij dit vursschreven landt aengemeten ind hebben Jaerlix gegolden IIII pacht gulden, facit II schilt I gulden
- Summa folii I c XXXIX schilt III oert schilt J gulden VIII albus
 
 
 
 
 
Transcripties
Item Soe is dit Jaer vanden wardt verkofft VIJ malder rubzaetz ind I schepell, ider malder ad III daler, facit XX gulden I ort
Item noch verkofft tot Nijmmegen vijff malder wicken ind I schepell, ider malder voir I daler, facit V gulden I ort
Item Soe mijns genedigen Lieven Heren beesten ind Rutgers die weijde niet all en behouffden, heefft men dit Jaer aengenoemen desse naebeschreven beesten, halff in behouff mijns genedigen Lieven Heren ind dander helfft tott Rutgers behouff, utgescheiden twee smaell runder die der bouwknecht dair inne drieven [in duplicaat: drijven] mach
Item die Koster II koijen, VI pachtgulden
Item noch die koster II ewijnter, III pachtgulden
Item Anna van Kolck II koijen, VI pachtgulden
Item Jorien van Hensbeck [in duplicaat: Hensbeeck] II koijen, VI pacht gulden
Item Wilhem van Kolck II koijen, VI pacht gulden
Item Merrij ten Haeff I koij, III gulden
Item Johan Bloem I koij, III gulden
Item Derrick Veraelick I koij, III gulden
Item die Tollschriever I stier, II gulden
 
 
 
 
 
Transcripties
Johan Krechtinck nu Gerit die Man die visscherie opten Rijn voir XXII schilt bij alsoe off se thenden toe goet off verlenden mach hij sulx een halff Jaer to voerens opseggen, ind soe die midtz tegen sijnnen huijse mit Zande begaeten ind seer verlendet is, bliefft die pacht staen op XV schilde ind is nu verpacht voir VIII schilde, facit VIII schilt
Item dat Zandt mit dat Ortken dat Steven die Man Goessenss thebben plach, daer den bandijck midtz doer gelacht is, hefft daer van een deell gepacht Wilhelm Huss als tot III morgen I hont, ind Baet Kenwech II morgen den morgen allet voir V ort schiltz, noch Baet een strepelken ind is een weijtgen tegen idt Zandt voir J schilt, Giesbert van Herde III morgen I hont den morgen V ort guldens Evert die Man III morgen min een hont, den morgen V ort schiltz, ind Rijck Wolters in stede Baet Kenwech hefft die II morgen mit dat weijtgen vursschreven weder gepacht voir VJ pacht gulden, facit XIII schilt III ort schilt IJ krumstart
- Summa folii XCIII schilt I gulden VII albus IJ krumstart
 
 
 
Pagina: 11