erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
3.1. Bijlage I (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Huis Bergh, (828) 1227-1842
x0214 Huis Bergh, (828) 1227-1842

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0214 Huis Bergh, (828) 1227-1842
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1.1. Voorwoord
1.2. Geschiedenis van het archief
1.3. Toelichting tot den inventaris
Inleiding 1932
2.1. Voorwoord
2.2. Inleiding
2.3. Lijst van platen
2.4. Alphabetische lijst der in de inleiding opgenomen stamboomen
Supplement 1932-1957 * 
Toelichting. * 
Bijlagen
3.1. Bijlage I
0214 Huis Bergh, (828) 1227-1842
3. Bijlagen
3.1. Bijlage I
Ruilovereenkomst, aangegaan tusschen den Staat der Nederlanden en de Naamlooze Vennootschap tot instandhouding en beheer der goederen en rechten van het Huis Bergh.
De Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door den ondergeteekende, professor mr. R. Fruin, Algemeen Rijksarchivaris, (daartoe gemachtigd door den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bij schrijven van 11 December 1928, no. 5813, afd. K.W.), ter eenre, en
De Naamlooze Vennootschap tot instandhouding en beheer der goederen en rechten van het Huis Bergh te 's-Heerenberg, vertegenwoordigd door den mede- ondergeteekende mr. A.P. van Schilfgaarde te Arnhem, (daartoe gemachtigd bij schrijven van 1 November 1928, no. 82) ter andere zijde:
overwegende, dat het wenschelijk is, naar de Rijksarchieven over te brengen de zich thans in het archief van het Huis Bergh bevindende archivalia, welke behooren tot de rubrieken: 1. Rechterlijke archieven; 2. Archief van het Markiezaat van Bergen op Zoom; 3. Archief van de heerlijkheid Wisch (Wissche helft), en dat met het archief van het Huis Bergh worden vereenigd de zich thans in de Rijksarchieven bevindende archivalia, welke behooren tot de rubrieken: 1. Archief van het zg. graafschap Bergh c.a.; 2. Archief van de heerlijkheden Boxmeer en Haps c.a. en van de heerlijkheid Stevensweert, dit laatste tot op het jaar 1638;
dragen aan elkander over de op bijgevoegde lijsten nader aangeduide archivalia.
Tezelfder tijd komen partijen overeen, dat in geval bij verdere ordening nog stukken mochten te voorschijn komen, die volgens bovenvermelde overwegingen hadden moeten worden overgedragen, deze alsnog in den ruil begrepen zullen worden.
De partij ter andere verklaart bovendien, dat artikel 1, eerste lid, van de Archiefwet 1918 (Staatsblad no. 378), gewijzigd bij de wet van 14 Mei 1928 (Staatsblad no. 177) en de artikelen 5-7 van het Koninklijk besluit van 2 September 1919 (Staatsblad no. 550) op de door partij ter eenre afgestane archivalia van toepassing zullen blijven, met dien verstande, dat als de in artikel 7 van het Koninklijk besluit van 2 September 1919 (Staatsblad no. 550) genoemde autoriteiten, aan welk deze (d.i. de archiefbeheerder) onmiddellijk ondergeschikt is, zal gelden de Rijksarchivaris in Gelderland, en dat ter plaatse, waar de bedoelde archivalia duurzaam bewaard worden, door de partij ter andere alleen gelegenheid behoeft te worden gegeven ze te raadplegen, als eene aanvrage om ze elders te raadplegen met een beroep op artikel 6 van het meermalen aangehaalde Koninklijke besluit geweigerd is.
Bij niet nakoming van de in de voorgaande alinea vermelde verplichting door partij ten andere, is de partij ter eenre gerechtigd de door haar afgestane archivalia onmiddellijk en zonder meer terug te nemen.
's-Gravenhage/Arnhem, den 14 December 1928.
(w.g.) R. Fruin.
(w.g.) A.P. van Schilfgaarde.
3.1.1. Lijsten
3.2. Bijlage II
Inleiding 'Varia' * 
De naam Varia is gegeven aan een verzameling geschreven en gedrukte stukken die niet geplaatst konden worden in het kader van de gedrukte inventaris. Ze zijn ten dele afkomstig uit schenkingen of aankopen, doch het grootste gedeelte bestaat uit wel uit het archief Bergh afkomstige, doch-zoals gezegd-niet in te delen stukken. De varia zijn opgeborgen in de rechtse charterkast, na het eigenlijke archief van het Huis Bergh. Wegens het heterogene karakter van de varia is niet getracht een systematische indeling te maken, doch zijn de stukken voetstoots beschreven.
Januari 1968
Mr. A.P. van Schilfgaarde
Inventaris 'Varia'
Kenmerken
Datering:
1227-1842
Raadpleegbaarheid:
De archieven van Huis Bergh berusten in het muntgebouw bij kasteel Bergh te 's-Heerenberg. Voorzover de documenten niet reeds middels aan de webinventaris gekoppelde scans geraadpleegd kunnen worden, is een bezoek aan de raadpleegruimte in het muntgebouw noodzakelijk. Daartoe dient via het centrale adres van ECAL (tel. 0314-787078) een afspraak gemaakt te worden. Het muntgebouw, (Muntwal 1, 's-Heerenberg) is doorgaans dinsdags op afspraak van 09.00 -16.30 uur toegankelijk
Toegang:
inventaris
Gemeente:
Huis Bergh
Omvang:
108,875
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0214 Huis Bergh, (828) 1227-1842
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0214
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS