erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
Archief van de Stichting Golfsport Keppel (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Keppelse Golfclub, 1926-2010

0850 Keppelse Golfclub, 1926-2010

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoektips
beacon
 
 
Inleiding
Deze inventaris is een uitgebreide en verbeterde versie van de voorlopige inventaris die in juli 2000 door de zorgen van mr. Duco van Krugten is opgemaakt, op basis van het door de toenmalige secretaris Jan van Doorn opgestelde overzicht. Aanleiding voor die inventarisatie vormde het feit dat de vereniging in 2001 75 jaar zou bestaan en er gewerkt werd aan een jubileumboek ter gelegenheid daarvan. Dat boek, met als titel ’75 jaar Keppelse Golfclub, 1926-2001’ verscheen in dat jaar, en bevat een beschrijving van de geschiedenis van de vereniging. Daarom wordt in deze inleiding volstaan met een verantwoording van de inventarisatie van het archief.
Er is indertijd gekozen voor een voorlopige opzet, omdat duidelijk was dat er nog de nodige hiaten in de overgeleverde bestanden waren en er zich mogelijk onder de (oud-)leden nog stukken zouden kunnen bevinden die een aanvulling op het archief konden betekenen. Ook bleven bepaalde bestanden (m.n. aankomsttitels van onroerend goed) nog bij het secretariaat berusten. De cesuur in tijd werd toen gelegd bij het jaar 1999. Het archief berustte aanvankelijk onder de hoede van Duco van Krugten op de Wasserburg Anholt, maar is in 2006? naar het Streekarchief Oost-Gelderland (tegenwoordig Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers) in Doetinchem overgebracht.
Erfgoedstuk
Sindsdien is het archief inderdaad aangevuld met archivalia afkomstig van het secretariaat (vooral het meer recente deel), en afkomstig van enkele (oud-)leden van de vereniging (vooral materiaal uit de jaren vijftig en zestig). Van die laatste categorie moeten hier genoemd worden een ordner met correspondentie van het clubsecretariaat uit die jaren, en een map met jaarverslagen en notulen van ledenvergaderingen, resp. verworven van mr. Jan Werdmolder en mw. drs. Jeanine Perryck. Belangrijke hiaten konden zo ingevuld worden.
Het archiefbestand van de Keppelse Golfclub is door twee afzonderlijke archiefvormers gevormd, te weten het archief van de vereniging zelf, en die van de daaraan gelieerde Stichting Golfsport Keppel, die in 1983 werd opgericht . Beide gedeelten zijn apart beschreven.
De indeling van het archief van de Keppelse Golfclub volgt de gebruikelijke, waarbij eerst de stukken van algemene aard (notulen leden- en bestuursvergaderingen, jaarverslagen en algemene correspondentie) beschreven worden en vervolgens de afzonderlijke onderwerpen w.o. de statuten en reglementen, ledenadministratie, financien, de baan, de diverse commissies, lustra, etc. Pas vanaf het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw vind er enige differentiatie in de archiefvorming plaats, o.a door bij de correspondentie tot dossiervorming over te gaan.
Aan het archief is toegevoegd een derde categorie, namelijk documentatie. Daarin zijn opgenomen artikelen en andere bijdragen over de Keppelse Golfclub en haar rechtsvoorganger, de Golfclub Enghuizen, zoals verschenen in diverse tijdschriften, alsmede foto’s en stukken uit andere archieven met betrekking tot de club. Door die informatie op deze manier bijeen te brengen is dit type materiaal voor onderzoekers makkelijker beschikbaar.
De herinventarisatie van het archief is in de jaren 2012 en 2013 uitgevoerd door de oud-secretaris W.J.P. Coops, die ook de herverpakking en hernummering voor zijn rekening heeft genomen. Van zijde van het Erfgoedcentrum heeft archivaris P.J. Bresser hem daarbij van advies gediend. De omvang van het archief bedraagt op nu 3,125 m’.
De acte ter opneming en bewaring van het archief dateert van 21-12-2007. Het archief is in principe openbaar, met dien verstande dat stukken jonger dan dertig (30) jaar alleen met toestemming van het bestuur van de Keppelse Golfclub toegankelijk zijn.
Bijlage 1. Inhoudsopgave van inventarisnummer 126
brief van secr. J.P. Coops aan J.H. van Heek over captainship 1926
brief met reactie van J.H. van Heek aan (secr.) J.P. Coops 1926
uitnodiging van het voorloopig Comité voor een oprichtingsbijeenkomst op kasteel Enghuizen op zaterdag 23 januari 1926
oprichtingsstatuten (zes getypte artikelen) 1926
huishoudelijk reglement, 24 artikelen, ongedateerd getypt
‘etiquette van het golfspel’, 12 punten ongedateerd
brief van J.P. Coops met materiaaltips feb. 1926
afbeeldingen van oproepingen voor vergaderingen en een bestuursberichtje over parkeren, looproutes en clubhuisafsluiting 1926
uitnodiging van J.P. Coops aan J.H.v.Heek voor officiële opening van de baan
‘een thee’ op Enghuizen en de benoeming van de heer del Court tot (het eerste) erelid. tevens melding van komst 1e pro, Hill uit Domburg 1926
overboekingsbrief Nat. Bankvereeniging aan J.H. van Heek F 100,-, zijnde een bijdrage van echtpaar van Heek aan Golfclub Enghuizen, april 1926
bedankbrief van penningmeester Golfclub Enghuizen aan J.H. van Heek april 1926
kwitantie betreffende het voorgaande ad F 100,-. april 1926
uitnodiging van J.P. Coops aan captain J.H. van Heek tot ‘opmaak der hcps’ bevestiging door J.H. van Heek van deze uitnodiging 4 juni 1926
brief van J.P.Coops aan J.H. van Heek om hcps. vast te stellen 20-7-1926
uitstelbericht van de 1e maandbekerwedstrijd naar 11-9-1926
uitnodiging van de Rosendaelsche Golfclub aan de leden van Nederlandse golfclubs voor jaarlijkse wedstrijden in oktober 1926
opwekking van v. Heek door Coops om mee te golfen op de Rosendaelsche. 23-9-1926
bestuursmededeling aan de leden over volgende beschikbaarheid van professional Hill (à f 2,50 per lesuur) 9-10-1926
brief van Coops aan v. Heek ter opwekking deel te nemen en een privéwaarschuwing tegen een Franse roddel over v. Heek’s ontvangst van de Duitse ex-keizer aan Kasteel Huis Bergh 15-10-1926
financiële status quo per 6-11-1926 (f 70,70 debet)
uitnodiging van Coops aan v. Heek voor overleg met drie schadevergoeding eisende pachters van het golfterrein 26-11-1926
positieve reactie van v. Heek op deze uitnodiging 30-11-1926
begeleidende brief van penningm. aan v. Heek bij het financiële overzicht over 1928, hierna genoemd 8-4-1929
financieel overzicht over 1928 en begroting 1929
aankondiging door Coops aan v. Heek van ‘verhuizing’ van de baan naar grond van familie van Pallandt. Voorts een zinspeling op opzegging van v. Heek’s lidmaatschap 26-10-1931
bedankbrief van v. Heek aan Coops; aankondiging jaarlijkse contributie i.p.v. lidmaatschap. 28-10-1931
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1926-2010
Auteur:
D. van Krugten
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Bronckhorst
Omvang:
4,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0850 Keppelse Golfclub, 1926-2010
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0850
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS