erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
5 Aantekeningen gemaakt door Céra Dickmann betreffende de buurtgron... (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Commissie tot beheer van de buurtgronden Wieken en Milt, 1930-1960

1322 Commissie tot beheer van de buurtgronden Wieken en Milt, 1930-1960

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De in deze collectie beschreven stukken betreffen deels originele archivalia en deels fotokopieën. De stukken werden ontvangen en of opgemaakt door het bestuur van de gerechtigden der buurtschappen van Wals, Wieken en Milt, wonende te Wieken of op de Milt. Dit zijn buurtschappen ten zuidwesten en ten westen van het dorp Gendringen. De daarin gelegen gemeenschappelijke gronden werden beheerd door een bestuur.
De gerechtigden van de buurtgronden te Wieken en 'op de Milt' ( 'op de Wals' was blijkbaar geen sprake van buurtgronden) hielden er kennelijk een eigen administratie op na. In het enige notulenboek (inv.nr. 1) staat in het eerste verslag, de vergadering van 1 mei 1945, aangetekend dat 'het kasboek en notulenboek bij de ramp in Wieken zijn verbrand'. Welke ramp hier bedoeld is, is onduidelijk. Mogelijk wordt een oorlogscalamiteit bedoeld. De buurtschappen Wals Wieken en Milt lagen op de opmarsroute van de Canadese troepen. De gevechten, eind maart 1945 in deze buurtschappen resulteerden behalve in de bevrijding ook in de verwoesting van tal van boerderijen.
De buurtcommissie vergaderde een maal per jaar. De notulen bevatten een summier verslag van het besprokene en beperken zich tot bestuursverkiezingen, de verhuur van gronden, verbeteren van wegen (subsidie onderhoud).
Inv. nr.4 (fotokopieën van originelen) bevat tevens een in 1933 vastgesteld reglement waaruit blijkt dat alleen eigenaren van huizen waarop een buurtrecht rustte gerechtigd waren tot het weiden van vee. Dit recht kon niet anders worden verpacht of in gebruik worden afgestaan dan tegelijk met het huis waaraan het verbonden was. Voorts was bepaald dat geen varkens of ganzen mochten worden geweid. Volgens artikel 11 van het reglement mocht door de gerechtigden 'een onbeperkt aantal schaar worden opgedreven'. Het beheer werd opgedragen aan een commissie van drie personen, door de gerechtigden uit hun midden gekozen. In 1953 werd een perceel van de gemeenschappelijke gronden aan de gemeente Gendringen verpacht om te gebruiken als vuilstortplaats. Op 4 oktober 1960 was de laatste in het notulenboek verslagen vergadering. Toen werd besloten om de buurtgronden in te brengen in de ruilverkaveling tegen de geschatte waarde.
Een kopie van de 'Kwitantie en Decharge' uit 1970 getuigt dat de gerechtigden hun deel van de toen nog aanwezige kasgelden bij de opheffing der buurtgronden hebben ontvangen en dat zij verklaarden de bestuursleden van rechtsvorderingen hunnerzijds te vrijwaren. Blijkens toegevoegde aantekeningen (inv.nr. 5) werden de buurtgronden bij de ruilverkaveling opgedeeld.
De in deze inventaris beschreven stukken werden door Céra Dickmann bijeengebracht en geschonken aan het toenmalige Streekarchivariaat Regio Achterhoek dat in 2011 opging in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Vermoedelijk heeft Céra Dickmann de hand op dit materiaal weten te leggen bij zijn werk in de periode 1985-1987 als enquêteur voor de samenstelling van het boek 'boerderij- en veldnamen in Gendringen' dat in 2004 uitgegeven werd door de Stichting Staring Instituut/mr. H.J. Steenbergenstichting en de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen.
De stukken zijn onbeperkt openbaar en zijn ondergebracht in een portefeuille (2,5 cm) in een standaard archiefdoos.

P. Bresser,
juli 2012
Inventaris
5 Aantekeningen gemaakt door Céra Dickmann betreffende de buurtgronden in de buurtschappen Wieken en Milt, ca 1990
1322 Commissie tot beheer van de buurtgronden Wieken en Milt, 1930-1960
Inventaris
5
Aantekeningen gemaakt door Céra Dickmann betreffende de buurtgronden in de buurtschappen Wieken en Milt, ca 1990
Datering:
ca 1990
Omvang:
1 omslag
NB:
Vermoedelijk gemaakt bij het veldwerk voor de inventarisatie ten behoeve van de samenstelling van het boek 'boerderij- en veldnamen in Gendringen' (2004)

Kenmerken

Datering:
1930-1960
Auteur:
P. Bresser
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Oude IJsselstreek
Omvang:
0,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1322 Commissie tot beheer van de buurtgronden Wieken en Milt, 1930-1960
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1322