erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
Transcripties (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Transcripties

Transcripties

beacon
299 transcripties
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Transcripties
1 Heksenproces tegen zekere Mechteld de Baedt te 's Heerenberg gevoerd
1605
B III No 85Grafelijk Berghsche Archief
te
s Heerenberg
Hertaling:
Proces Mechteld ten Ham.
 
 
 
 
 
Transcripties
Soe beloepen die erffthijnse nae vermoegen des Registers XVJ schilt I ort schiltz vijff stuver VII groetkens, facit XVJ schilt I ort schilt XV krumstart VII groetkens
Item heefft Lenart Kalff van mijnen genedigen Lieven Heren in pachten een weijde gelegen tot Millingen baeven den Middelwardt in groeten [grootte] VIII morgen LXXXVII roijen, Noch een weijde beneden den Middelwardt haldende IIII morgen I hont tnegentich roijen, Noch een weijde bider [bij de] Sluijsen in den Millinghschen stranck in groeten VJ morgen II hont XXVI roijen XII Jaer lanck, ind sall to pacht geven die ierste VI Jaer voir ider morgen II pacht gulden ind die ander VI Jaer den morgen IIJ gulden I ort, ind die Jaeren sint omb, ind soe die landen vermitz groet water [in duplicaat: groete wateren] seer mit zande begaeten waeren, sijn hem die Jaeren bij denen Dross ind bevelhebberen op behaegen mijns genedigen Lieven Heren verlenght XII Jaer off ten VIen twederseggen, ind is dat IIde Jaer, facit XXXIII schilt J gulden XVI albus
Item noch heefft Lenart Kalff een weijde tot Millingen beneden den Kolck opten Middelwardt in groeten II morgen LIX roijen XII Jaer lanck, die ierste VI Jaer den morgen II pacht gulden ind die ander VI Jaer den morgen IIJ gulden I ort sonder Jaeren, ind sijn hem verlenght ut supra, facit III schilt I gulden I ort
- Summa folii LXXI schilt III ort schilt II krumstart III ortgen krumstart VII groetgens
 
 
 
 
 
Transcripties
Item den VIIIten Maij Anno ut supra is mijn genedigen Lieven Heren mit sijnne gnaden Drost ind bevelhebberen tot Nijmmegen gekoemen opten landtdach, Soe hebben sijne gnaden in den Helm [= een herberg] sijns selffs Koeken [keuken] gehalden, ind aen mij doen schrijven ick alle dingen nae noettrufft aldaer bestellen, ind die onkosten betaelen solde, Soe is ter tijt van sijnre gnaden wegen binnen Nijmmegen verteert ind durch mij betaelt LIX daler J daler VJ stuver brabants I ort loepens geldes, facit LIX gulden J ort VIJ albus II krumstart
Item op die selve tijt int affreijsen ind wederomme koemen soe to perde ind to schepe is tot Aernt van Raijs huijs verteert [in duplicaat: Aerndt van Reijss (!) huijss vertert] in kost bier hoij ind haever V daler XV albus II krumstart, facit V gulden XV albus II krumstart
Item Soe is die Drost sampt den bevelhebberen van den Tolhuijss to Scheep gefaeren bis tot Nijmmegen ind weder van Nijmmegen bis aenden Houberch [Houbergh] daer aen die Schipper verdient heefft J daler, facit J gulden
Item op Lamberti Anno LV heb ick verdinght den Betouw dijck daer die Amptman die schouw aever heefft nae der Cironge weder op to maeken ind schouwber [schouwbaar] to leveren ad VIIJ daler, facit VIIJ gulden
Item Soe verdraegen is dat men Goessen van Ulfft voir sijne timmeratie des bouwhuijs daer hij inne woent in vier Jaeren tijts vermoegen solde XXXVI pacht gulden, heb ick hem in dit vierde Jaer aen sijnen pacht gekort IX pacht gulden, facit IX gulden
- Summa folii II c LXVIII gulden I ort gulden XII albus I krumstart
 
 
 
 
 
Transcripties
Wilhem Kuper nu Gerit filius eius [eigen zoon] Costers halven wardt, ind Henrick Harmens dreve voir XIJ schilt, die Jaeren sint oick omb ind is den selven Gerit weder verpacht voir XIII schilte, ind die Jaeren sint oick omb ind is hem weder verpacht mit meer ander landes (!) als naebeschreven volgen sall XII Jaer lanck voir XXXVII pacht gulden sonder Jaeren, facit XXIIII schilt I gulden
Gerlich Nullinck nu Berndt van Oij dat weijtgen dat Johan van Oij thebben plach voir IIII schilt II pont erffpacht, facit IIII schilt XL krumstart
Die Kerck tot Pannerden van eenre hoffstadt II pont, facit LX krumstart
Henrick die Haeger Schermers hoffstadt voir VJ ort schiltz, soe men die beterschap van Haegers hoffstadt daer bij gelegen daer mijn genedigen Lieven Heer Jaerlix utt hadt III golden gulden van den erffgenaemen voir etzelicke achterstedige gekofft hadt als in die voir Rekeninge genarriert is, soe sijn desse II hoffsteden mit Everwijn Backers (!) Hoffstadt die to lijve verpacht was voir I schilt als men hier voir sien mach verpacht Derrick Aelbertz ind Hans Verwaiden voir VI schilte, facit VI schilt
Gerit die Greeff nu Aernt die Waell genant Greeff van eenre hoffstadt die Wilhem Kuper thebben plach J schilt die mijn genedigen Lieven Heer daer Jaerlix utt heefft, facit J schilt
- Summa folii I c LXXXVII schilt I oirt gulden XX albus
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende