erfgoedcentrum achterhoek liemers

Bibliotheek

In 2011 is het Achterhoeks Archief gefuseerd met het Staring Instituut. Beide organisaties beheerden uitgebreide bibliotheken met boeken, tijdschriften en documentatie over het Achterhoekse en Liemerse erfgoed. Deze bibliotheken zijn samengevoegd. Een gedeelte van de bibliotheek is te vinden op de studiezaal van het ECAL, de rest bevindt zich in de depots en het magazijn.

Een gedeelte van onze bibliotheekcollectie is nu digitaal te doorzoeken, de rest volgt zodra de definitieve nummering een feit is. Mocht u op zoek zijn naar een bepaalde titel, maar u vindt hem niet in de catalogus, informeert u dan even bij de studiezaalmedewerker in de studiezaal of neem contact met ons op per mail info@ecal.nu of telefonisch 0314-787078.

Wij lenen geen materiaal uit, maar u kunt het ter plekke bekijken en eventueel kopieën maken, voor zover het materiaal dat toelaat.

0183 Gemengde zangvereniging Eendracht te Gendringen, 1931-1996 [2006] (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Gemengde zangvereniging Eendracht te Gendringen, 1931-1996 [2006]

0183 Gemengde zangvereniging Eendracht te Gendringen, 1931-1996 [2006]

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoektips
beacon
 
 
Inleiding
Oorspronkelijk werd de 'gemengde zangvereniging 'Eendracht' te Gendringen opgericht als "Gemengde Zang- en Toneelvereniging". De oprichters beoogden een vereniging zonder levensbeschouwelijke signatuur. Omdat de oprichters een protestantse achtergrond hadden verbood pastoor Wijfker zijn parochianen om lid te worden. Daardoor telde de jonge vereniging alleen protestantse leden en was het karakter in zekere zin bepaald.
Op 30 januari 1931 had de eerste zangrepetitie plaats. De vereniging telde toen 53 leden. In het eerste jaarverslag (1931) valt te lezen dat van "de vorige zangvereniging portefeuilles en muziek" werden overgenomen.
Ook was er een groep leden die zich bezig hield met toneelspel. Zij lieten zich in het eerste jaar gelden met het toneelstuk 'In Politiek'. In feite ontstond zo een vereniging met een tweeledig doel: het beoefenden van zang en toneel. De uitvoeringen kenden doorgaans twee delen: voor de pauze zang en na de pauze toneel.
Tijdens de Duitse bezetting (1940-1945) staakte de vereniging haar activiteiten. Volgens de notulen van 15 juni 1945 was dit omdat "men niet wilde samenwerken met N.S.B.-leden en zich niet bij de Cultuurkamer wilde aansluiten".
In de na-oorlogse heroprichtingsvergadering werd besloten om de vereniging te splitsen in een "Prot. zangver. "Eendracht" en een Prot. Toneelver. "Eendracht" ". De besturen beider verenigingen zouden dezelfde personele samenstelling hebben. Lidmaatschap, administratie en financiën werden echter gescheiden.
Voorts kwam er een fusie tot stand met het in de oorlog opgerichte N.H. kerkkoor. Volgens de notulen van de vergadering van 17 april 1945 zou de nieuwe vereniging voortaan "Ned. Herv. Zangver. "Eendracht" heten.
In de jaren na 1950 bestond voortdurend zorg om het teruglopende ledental en repetitiebezoek. Ingrepen als aanpassingen van het repertoire moesten uitkomst bieden. In de notulen van 12 januari 1970 staat te lezen dat "in deze tijd van eucumenise toenadering" ook r.k.-leden hartelijk welkom waren. Samenzang met het r.k.kerkkoor leidde tot het idee om de "Eendracht" tot een "open vereniging" te maken. In de vergadering van 1 februari 1971 werd de vereniging omgedoopt in "open vereniging "Eendracht"". Deze wijziging leidde tot de toeloop van leden met een r.k. levensbeschouwing waardoor de viering van het 40-jarige bestaan en de naam van de vereniging extra glans kregen.
Ook in 1981 werd feest gevierd. Het 50-jarige bestaan werd gevierd in combinatie met de eind zeventiger jaren nieuw leven ingeblazen toneelvereniging. Het programma werd als in de beginjaren gevuld met een gecombineerd optreden.
Officieel stond de vereniging in de laatste jaren van haar bestaan ingeschreven als: Gemengde zangvereniging "Eendracht", met als datum van oprichting: 28-01-1931.
In de laatste jaren van haar bestaan kampte de zangvereniging met de 'vergrijzing'. Toetreding van jonge leden had niet of nauwelijks plaats, gebrek aan bepaalde stemregisters (tenoren) leidde uiteindelijk tot het oordeel dat verder voortbestaan van een onvolledig koor onmogelijk was. Op vrijdag 9 mei 2008 sloot de vereniging haar actieve bestaan met een afscheidsconcert.

Toneelvereniging
Tot 1946 betreft het archief tevens de toneelvereniging die vervolgens administratief van de zangvereniging gescheiden werd.
Het archief
Op 14 januari 1999 werd het archief van de zangvereniging door de heer F.Renting ter bewaring in het archiefdepot van de gemeente Gendringen in bewaring gegeven. De stukken bleven daarbij eigendom van de vereniging. Het betrof twee kartonnen dozen met daarin zes ordners en een aantal registers en losse stukken. Van het archief bestonden bij de deponering geen inventarDe in ordners aanwezige stukken werden in omslagen verpakt (inv.nrs. 7-16).
De bestaande orde in de ordners werd niet gewijzigd. De oudste archivalia dateren uit 1931 en de jongste uit 1996. De serie notulen van de vergaderingen beslaat de periode 1945-1994. Van de in 1945 afgesplitste toneelvereniging zijn geen stukken aangetroffen.
Tussen de gedeponeerde stukken werd een notulenboek van de jeugdkerkenraad van de Nederlandse Hervormde gemeente Gendringen-Megchelen-Netterden aangetroffen uit de periode 1956-1970. Dit register werd bij het eveneens in het gemeentelijk archiefdepot berustende kerkarchief gevoegd.
Het archief van de zangvereniging werd eind 2004 met het archief van de voormalige gemeente Gendringen overgebracht naar de bewaarplaats van het Streekarchivariaat Regio Achterhoek te Doetinchem.
In mei 2008 werd de bestaande archiefinventaris aan een nieuw geautomatiseerd archiefbeheersysteem aangepast. Als gevolg van recente ontwikkelingen en vrij gekomen informatie, werden daarbij in deze inleiding enkele wijzigingen aangebracht.

Informatie elders:
In de periodiek ' de Ganzeveer' (feb. 2004, nr.40, blz.10-29) van de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen is een interview opgenomen met oud-lid Hans Bresser (1923-2007). Waarin ruime aandacht wordt besteed aan de zang-toneelvereniging "Eendracht" in de jaren 'dertig als gebruiker van het voormalige verenigingsgebouw te Gendringen.
Kenmerken
Datering:
1931-1996 [2006]
Auteur:
P. Bresser
Toegang:
inventaris
Gemeente:
Oude IJsselstreek
Omvang:
0,50
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0183 Gemengde zangvereniging Eendracht te Gendringen, 1931-1996 [2006]
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0183
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS