erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

Transcripties (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Transcripties
xTranscripties
Zoeken in Transcripties
Transcripties
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
299 transcripties
sorteren op:
 
 
Pagina: 6
 
 
Transcripties
Item Soe hebben die Schipluijden aent selve holt verdient gehadt aenden hoeffden to brengen LV gulden XII stuver brabants I ort valuirt, facit LV gulden XVI albus II krumstart
Item Soe sijn dit Jaer van Pannerden gedaen to Scheep bis ingen Houberch XV reijsen ind daer aen verdient X daler X stuver brabants, facit X gulden XIII albus II krumstart
Item Soe heb ick dit Jaer gekofft van den Rentmeister tot Hulhuijsen soe voele wartholtz ind willigen holtz dair ick vur betaelt heb mitten onkosten van knoten der willigen, to brengen ind vort to Scheep aenden hoeffden to fuijren I c VIIIIJ gulden IIJ albus III krumstart, facit I c VIIIIJ gulden IIJ albus III krumstart
Item noch gekofft aenden Tolhuijss van Tengnagell soe voele holtz dair ick voir betaelt heb XXXVJ daler ind X stuver brabants valuert, facit XXXVJ gulden I ort IIIJ albus I krumstart
Item noch gekofft van Johan Schrieck soe voele holtz dair ick voir betaelt heb XXII gulden, facit XXII gulden
- Summa latus VI c XXXIJ gulden VII albus I krumstart
Summarum des utgevens XXVIII c LXXXV golden gulden XVI albus IIIJ krumstart, die gekort ant upboeren vurgemelt, so bliefft dat upboeren mehr dan dat utgeven I c XCVIII golden gulden I ort gulden II krumstart III ortgen krumstart
 
 
 
 
 
Transcripties
Item noch een eijntgen wardtz tegen Evert Luijtkens huijs langs dat schair bij dat ferstadt aen den Bijlandt utt laeten raiden tot XIIII hont landtz toe, den morgen vijff ort guldens, soe dat oick gheen holt meer en droech, ind dit gebruickt die Rentmeister, facit I schilt III ort schilt XLVIII krumstart
Item soe Giesbert van Herde Rentmeister utt hadt laeten raiden omtrent vijff morgen in den wardt tegen Johan Lippetz huijs dat gheen holt meer draegen en woldt, baeven dat landt dat Everhardus hadt laeten raiden, dit en was niet dan kuijlen en dellen daer en weijs [groeide] niet dan brummel ind distell, ind hadt waell vijff off sess Jaer gelegen dat daer aff niet en quam, als men noch sien mach, want daer bij licht noch een eijntgen daer beneden, voir den morgen eijnen schilt, want dat seer leech is, ind is nu verpacht Zander van Herde mitt die IIJ morgen een hont in den Millingschen Wardt gelick vursschreven steett VI Jaer lanck, ider morgen voir IIJ gulden, ind die Jaeren sint omb ind is hem van mijnen genedigen Lieven Heren weder verpacht XII Jaer lanck, den morgen voir III pacht gulden, ind is dat IXde Jaer, facit XV schilt J gulden
Item Anno LIII aengaende sijn etzlicke kuijlen, dellen ind leechten bij dit vursschreven landt aengemeten ind gelden Jaerlix IIII pachtgulden, facit II schilt I gulden
- Summa folii I c XXXIX schilt III ort schilt J gulden VIII albus
 
 
 
 
 
Transcripties
Lambert ten Elss Haltermans hoffstadt ind VIII hont landtz daer bij mit consent mijns genedigen Lieven Heren Zeliger tot sijns ind sijns wijffs lijve voir III schilte, ind noch IIII morgen I hont XXIIII roijen ind VII hont XXV roijen dat Aernt Hoet thebben plach, ind II morgen die Derrick Scheper thebben plach tot sijns ind sijns wijffs lijve voir IIII schilte, die lijve sint Doott ind is weder verpacht Simon Claess VI Jaer lanck voir XVI schilte sonder Jaeren, soe dan nae dode Simons Evert Bouwman in den selven Jaeren ind pacht sittende gebleven was, heefft hij den pacht opgesacht ind is mit believen mijns genedigen Lieven Heren hem weder verpacht VI Jaer, des jaers voir XII schilte, ind die Jaeren sint omb gekoemen, facit XII schilt
Giesbert van Herde S [Zaliger] dat ferstadt op die Waell in den Bijlandt XVIII Jaer voir VIJ schilt, die Jaeren sint omb ind is hem weder verpacht voir XJ schilt bis ter tijt die mollen gesatt wurdt, facit XJ schilt
Henrick Krafft des Lieven hoffstadt voir II schilte to lijve, ind die lijve sint Doott ind is nu verpacht Evert van den Kerckhoff Wilhemss voir IIII schilt, facit IIII schilt
 
 
 
 
 
Transcripties
Item Soe mijns genedigen Lieven Heren beesten ind Rutgers die weijde niet all en behouffden, heefft men dit Jaer aengenoemen desse naebeschreven beesten, halff in behouff mijns genedigen Lieven Heren ind dander [in duplicaat: die ander] helfft Rutgers, utgescheiden twee smaell runder die der bouwknecht daer inne drieven] mach ./.
Item die Koster II koijen, VI pacht gulden
Item Anna van Kolck II koijen, VJ gulden I ort
Item Joris van Hensbeck II koijen, VI gulden
Item Wilhem van Kolck II koijen, VI gulden
Item Wilhem ten Haeff I koij, III gulden
Item Derrick Veraelick I koij, III gulden
Item die Tollschriever II ewijnters, III gulden
 
 
 
Pagina: 6
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS