erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

Transcripties (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Transcripties
xTranscripties
Zoeken in Transcripties
Transcripties
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
299 transcripties
sorteren op:
 
 
Pagina: 2
 
 
Transcripties
Evert die Man die hoffstadt bider [bij de] Kerck, die Gerlich Nullinck thebben plach voir vijff schilde III ort schiltz, gepacht voir VIJ schilt, die Jaeren sint omb ind is Evert vurgemelt weder verpacht XII Jaer, want hij daer op timmeren woldt, ind nae den XII Jaeren sall mijn genedige Lieve Jonckheer dat huijs behalden bij twer [twee] naeburen seggen, off Evert mach dat affbreken, allet tot koir mijns genedigen Lieven Heren, ind die tijt is omb, ind Evert nu Peter Jacobss heefft sulx noch XII Jaer lanck voir den selven pacht behalden off ten VIen twederseggen, ind is dat XIte Jaer, facit VIJ schilt
- Schepell koern garst ind haever gemenght
Gerit die Greeff X schepell
Johan Fierkens utt Surmontz landt V schepell
Wilhem Verheijden to Ghent IIIJ schepell
facit XVIIIJ schepell alder maeten daer voir gerekent sijn eijnen schilt een ort schiltz, facit I schilt I ort schilt
Item dat gemaell aenden Bijlandt heb ick Henrick van den Paidtfoirt mit consent der Momberheren in pachten voir vijfftich pacht gulden, ind is dat IIIde Jaer, facit XXXIII schilt J gulden
- Summa folii LXXXI schilt I ort schilt J gulden
 
 
 
 
 
Transcripties
Alsoe Derrick die Greeff gepacht hadt den Loiffschen wardt voir LX schilde die Gerit die Greeff thebben plach mit soe voell landtz daer bij dat II schilt ind I ort guldens to gelden plach, soe dan Derrick vurss(chreven) mit meer anders als men hier nae sien mach den wardt gepacht hadt vorden selven pacht LXII schilt, heefft Wilhem van Raij weder gepacht VI Jaer lanck mit consent mijns genedigen Lieven Heren, bij alsoe dat hij den dijck halff maeken sall, ind die Jaren sint omb ind is hem weder verpacht voir LXX schilt ind I Jaerich ferken, ind is verpandet geweest [in duplicaat: ind desse bouwinge hebben Erckelens ind Hackfoirt bepandt], mer is weder ingeloest ind verpacht Wilhem van Raij voir hondert XV gulden ind een Jaerich fercken III Jaer lanck, ind is dat ierste Jaer, facit LXXVI schilt I gulden
Johan Krechtinck daer sijn huijs op plach to staen voir III schilt hebben nu gepacht Derrick ind Gerit Krechtinck voir IIII schilde, facit IIII schilt
Gerit die Beijer dat Galgendaell voir III schilt hebben oick gepacht Derrick ind Gerit Krechtinck voir IIIJ schilt, facit IIIJ schilt
Wilhem Grub die bouwinge die Derrick die Greeff thebben plach mit aller erffenisse daer inne behoirt uttgescheiden een hoffstadt hier nae beschreven die aever oever gebraicken is. mit voirwarden dat men hon die affbroick kortten sall voir XX schilt, ind die Jaeren sint omb ind is weder verpacht Johan Grub XII Jaer off ten VIen twederseggen voir XXVI schilde, ind is dat XIIe Jaer, facit XXVI schilt
 
 
 
 
 
Transcripties
Item Soe is in behouff mijns genedigen Lieven Heren van Gerlich van den Kolck erffelick aengekofft IJ hont landtz benenen (!) Beijers Kamp gelegen, die Claes Eijgeman in pachten heefft, mit noch twe stuck landtz daer bij liggende die van Wilhem van den Wardt ind Derrick van Dulmen oick erffelick gekofft sijn, voir IIJ gulden I ort, facit IJ schilt J gulden
Johan Gorys [Goris] nu Johan Carcelis dat landt opten Dunen dat Aernt van den Groetenhuis thebben plach XXXVIII pacht groet, dit landt gebruicken nu Goessen van Moerze ind Spaen Vermer [Vermeer], facit I ort schilt XIII krumstart
Wijnantz wijff Veraelick van achter landt ind is tsamen aever oever gebraeken, utgesacht dat landt opten Koevort, ind is een Leen mijns genedigen Lieven Heren, daer Henrick Veraelick nu Wilhems wijff van den Wardt jaerlix voir gifft eijnen schilt, facit I schilt
Erffgenaemen Derrix van Hockelum vijff marck min [minus] twe groet, daer aff betaelt Henrick Veraelick nu Wilhems wijff van den Wardt dat derden deell, ind is aever oever gebraeken
Dat landt dat Goessen Carcelis thebben plach geheijten den Poll voir J pacht gulden, daer en reken ick niet voir, wantet aever oever gebraeken is, sonder een kleijn strepelken dat verpacht is Henrick die Leuw VI Jaer lanck, des jaers voir drie ort guldens, ind die Jaeren sint omb, facit J schilt
 
 
 
 
 
Transcripties
Item Hier toe sijn gebruijckt worden VI sparren daer ick voir betaelt heb XII stuver brabants valuiert, facit XVI albus
Item Soe heefft die Smitt soe voele ijserenwerck gemaeckt dat hier toe gebruickt is worden daer ick voir betaelt heb IJ daler I ort I stuver brabants, facit IJ gulden I ort I albus II krumstart
Item Soe heefft meister Peter vurgemelt gemaeckt een nije roffell in den Rossmollen ind daer aen verdient II daler, facit II gulden
Item Soe heefft die smitt die selve roffel gebonden daer hij aen verdient heefft twe daler, facit II gulden
Item gekofft twe lassen die totter mollen roijde gebruickt sijn voir I Rider gulden, facit III ort gulden III albus
Item den Xden Ffebruarij Anno LIIII heb ick geschickt [gestuurd] Aernt Menss mit eijnen brieff tot Boxmeer aen mijnen genedigen Lieven Heren ind hem gegeven tot loen VI stuver brabants valuiert, facit VIII albus
Item tot kleijdonge eijner armer gecker persoenen ind een laemen kroepels heb ick gekofft VIII ellen kort grauws ind heb betaelt voir ider ell XIIII stuver brabants loepens geldes, facit III gulden XV albus I krumstart
 
 
 
Pagina: 2
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS