erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

Transcripties (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Transcripties
Transcripties
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
299 transcripties
sorteren op:
 
 
Pagina: 12
 
 
Transcripties
Johan Loeff die bouwinge inden Wiell tot sijnnen lijve, daerinne behoirt III hont landtz inden Vorstwecht [in duplicaat: Vorstweech], ind eijnen morgen plach Ffrederick Gans thebben ind Bodtz kamp, ind X hont landtz inden hoegen velde, ind Henrick Harmens landt ind Haxdreve langs den weech [weg] ind dat Nederfelt, ind XVIII hont landts daer hij Jaerlix plach voir to geven vijff ort goldtz voir XXXIIII schilde, ind soe Aernt Loeff sich beclaight hadt bij tijden mijns genedigen Lieven Heren Zeliger dat hij to duer gepacht hadt ind hon watt verlichtenisse toegesacht was, bliefft die pacht staen op XXVI schilde tott wederseggen mijns genedigen Lieven Heren, ind is aeverkoemen (dat) hij Jaerlix geven sall XXVIII schilde, ind die tijtt is ombgekoemen ind hefft sulx weder gepacht voir XXX schilde, Vte Jaer van Sessen, facit XXX schilt
Die Kerck van Pannerden die hoffstadt die Ffrederick Ganss thebben plach in erffpacht voir III ort schiltz, facit III ort schilt
Wijnant Krechtinck eijnen morgen opten Mollenacker die Goessens huijssfrouw van Huest thebben plach voir IJ schilt, ind noch IJ morgen die Aernt Hoet thebben plach voir IJ schilt J ort guldens, ind noch eijnen morgen die Goessens huijssfrouw van Huest voir hadt voir VI ort schiltz, dit beloept tsamen dattet plach to gelden IIII schilde ind I ort guldens, ind dit hefft Wijnant tsaemen gepacht voir VI schilt I gulden, facit VI schilt I gulden
Berndt vanden Wardt VI hont landtz voir VJ ort schilt ind J ort guldens datt Johan Klomp to lijve hadt, dit hefft nu gepacht Wilhem vanden Kerckhoff voir IIII golden gulden, facit II schilt I gulden
 
 
 
 
 
Transcripties
Item Soe heb ick laeten verplencken die Pannerdersche Sluijse ind sulx verdinght aen meister Henrick van Borckeloe, dat gekost heefft XXXIX brabants gulden, den gulden ad 20 stuver brabants, behalven sijn verteronge die sich beloept tot Krechtinghs huijs VI daler, facit XXXII gulden
Item mit voirweten mijns genedigen Lieven Heren durch guetduncken der bevellhebberen is meister Peter Huest tot een vereronge geschenckt ind durch mij betaelt XX daler, facit XX gulden
Item Soe die gemeijne geerfden des Kersspels Millingen eendrachtlicken aeverkoemen waren Anno LVI die gemeijne weteronge ind leijgraeven op to graeven heefft mijn genedigen Lieven Heer tot Millingen binnen dijcks soe voele landts liggende, dat dair inne verbonden is mede to gelden dat gekost heefft ind durch mij betaelt is XXXVI brabants gulden ind XI stuver brabants allet lopens geldes, facit XXIJ gulden
Item den Zeedijck int Nederfelt to Pannerden heb ick dit Jaer verdinght tot LXXIX roijen toe III voet to hoegen ind VI voet to breijden, ider roijde heefft gekost III stuver brabants lopens geldes, facit VIJ gulden I ort VIIIJ albus IJ krumstart
Item tot kleidonge ind onderhaldinge eenre onweijser persoenen to Pannerden heb ick dit Jaer uttgelacht ind betaelt III daler XII stuver brabants lopens, facit III gulden XIIII albus
- Summa folii III c XXXVI gulden III ort gulden VII albus IIJ krumstart
 
 
 
 
 
Transcripties
Item Soe Henrick Lube ind Johan Krechtinck gepacht hadden den Middellwardt van mijnnen genedigen Lieven Heren voir XJ schilt, bij alsoe dat men hem die affbroick kortten soldt, soe is den Middelwardt omtrent III (!) morgen nae affgebraeken ind brickt noch daegelix seer aff, ind dat selve dat daer noch licht is waell [wel] knije diep mit zande begaeten, soe hebben sij den Middelwardt voir den pacht laeten liggen ind men hefft des niet konnen verpachten, want dat niet dan zandt en is, ind soe dan den Middelwardt ledich lach, wordt dat holt vanden [door de] beesten verdorven, soe hadt Giesbert van Herde Zeliger vanden selven zande geseijt omtrent IIII morgen mit boickweijt, ind voir den morgen gerekent eijnen schilt, ind daer leech noch waell IJ morgen die men mitter ploich niet gebruijcken en kan, dat niet dan kuijlen ind dellen en sijn, desse IIII morgen hadt Rijck die Wilde gepacht, den morgen eijnen pachtgulden to seijen ind niet to weijden, dit landt brickt noch seer aff ind dit hefft nu gepacht Lenart Kalff XII Jaer sonder enige affbroick to kortten voir V pacht gulden, ind sijn hem verlenght, des sall hij ghene affbroick kortten, dat IIde Jair van twelffen off ten VIen twederseggen, allet tot believen mijns genedigen Lieven Heren, facit III schilt J gulden
- Summa folii XL schilt I gulden ~X albus
 
 
 
 
 
Transcripties
Soe beloepen die erffthijnse nae vermoegen des Registers XVJ schilt een ort schiltz vijff stuver VII groetkens, facit XVJ schilt I ort schilt XV krumstart VII groetkens
Item hefft Lenart Kalff van mijnnen genedigen Lieven Heren in pachten een weijde gelegen tot Millingen baeven den Middelwardt in groeten [grootte] VIII morgen LXXXVII roijen, Noch een weijde beneden den Middelwardt, haldende IIII morgen I hont tnegentich roijen, Noch een weijde bider [bij de] Sluijsen inden Millinghschen stranck in groeten VJ morgen II hont XXVI roijen XII Jaer lanck, ind sall to pacht geven die ierste VI Jair voir ider morgen II pacht gulden ind die ander VI Jaer den morgen IIJ gulden ind een ort, die Jaeren sint omb, ind soe die weijden vermitz groete wateren seer mitt zande begaeten waeren ind besichtiget, sijn hem die Jaeren bij denen Dross ind bevelhebberen op behaegen mijns genedigen Lieven Heren verlenght XII Jaer off ten VIen twederseggen, ind is dat derde Jaer, facit XXXIII schilt J gulden XVI albus
Item noch hefftt Lenart Kalff een weijde tot Millingen beneden den Kolck opten Middelwardt in groeten II morgen LIX roeijen XII Jaer lanck, die ierste VI Jaer den morgen II pacht gulden ind die ander VI Jaer den morgen IIJ gulden I ort sonder Jaeren, ind sijn hem verlenght ut supra, allet tot wederseggen mijns genedigen Lieven Heren, facit III schilt I gulden I ort gulden
- Summa folii LXXI schilt III oert schilt II krumstart III oert krumstart VII groetgens
 
 
 
Pagina: 12
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS